Предавања

Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене

20.05.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Драган Радојевић, научни саветник (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Поводом 50. годишњице објављивања рада ФАЗИ СКУПОВИ Проф Лотфи Задеа Драган Радојевић, Научни саветник Института Михајло Пупин, одржао је предавање на тему: Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене У уводном делу дат је приказ конвенционалне фази логике, теориске основе и њен значај. Конвенционална фази логика почива на принципима математичке више-вредносне логике која, за разлику од класичне логике и теорије вероватноће, није у оквиру дефинисаном Буловом алгебром. Ова чињеница има за последицу проблеме који се јављају у захтевнијим применама као што су: вештачка интелигенција, теорија концепата, теорија прототипова, релацијама сличности и поретка итд. У оквиру...

више...

Семинар „Инжењерство, индустријске технологије и друштво“

17.11.2014, Регионална канцеларија Нови Сад
Предавач: Проф. др Петар Петровић (Биографија)
Одељење/Институција: Инжењерска комора Србије
Семинар је организован за чланове Инжењрске коморе Србије у просторијама регионалне канцеларије у Новом саду. Главни предавач био је проф. др Петар Петровић, председник Међуодељенског одбора за технолошке платформе АИНС. Учествовали су и чланови АИНС - Владимир Милачић, Мирољуб Аџић и Милољуб Смиљанић и председник УО Инжењерске коморе Србије Милован Главоњић. Присутни су учествовали у дискусијама по изложеним рефератима.

више...

Нова енергетска политика у хидро бизнису – Реконструкција великих хидроелектрана

11.06.2014, Свечана сала грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Александар Гајић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Нова енергетска политика условљена је уским радним подручјем термоелектрана, потенцијалним ризиком нуклеарних електрана, ограниченим ресурсима нафте, угља и гаса и новим еколошким захтевима. Узимајући у обзир да су обовљиви извори енергије, посебно соларна и ветроенергија зависни од климатских услова то хидроенергија заузима нову и посебну улогу у енергетским системима развијених великих земаља. Основни циљ хидроелектрана постаје не производња већ њихова снага, а главни захтеви при реконструкцији и ревитализацији поред повећања ефикасности и снаге хидроагрегата су побољшање сигурности, поузданости и расположивости. У овом раду биће приказана високопритисна хидроелектрана са три резервоара и два доводна канала, дугачким тунелом са водостаном,...

више...

Технолошко пројектовање депонија у Србији

14.05.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мића Јовановић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Депоновање отпада је актуелна област технолошког пројектовања у функцији значајних промена система интегрисаног управљања отпадом у Србији. Ваљано израђени технолошки пројекти изградње и/или затварања депонија требало би да осигурају безбедно одлагање комуналног и индустријског отпада, уз минималне негативне утицаје на животну средину. Предавање ће анализирати следеће: • Стање депонија у Србији; • Најбоље доступне технике изградње депонија; • Кључне елементе технолошког пројектовања депонија; и • Куда и како даље у технолошком пројектовању депонија? У кључне елементе технолошког пројектовања савремених депонија спадају: а) програм депоновања, б) обезбеђивање водонепропусности дна и прекривног слоја, ц) сакупљање и третман процедних вода, д) сакупљање, третман и искоришћење депонијског гаса и е) затварање депоније. Предавање...
више...

Човек под вибрацијама моторних возила - решење проблема

23.04.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мирослав Демић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Корисници моторних возила су изложени штетном дејству вибрација, буке и микроклиме у возилу, али ће се, у предавању, пажња посветити вибрацијама моторних возила. Вибрације изазивају замор, посебно возача, и тиме директно утичу на безбедност саобраћаја.... Оне се на кориснике моторних возила преносе локално (преко команди), или преко целог тела (седишта). У пракси постоји неколико приступа пручавању овог проблема, али ће током предавања бити веома детаљно објашњен инжењерски приступ дефинисању прихватљивих критеријума уз делимичан приказ ауторових резултата. Када се поседују одговарајући критеријуми (у светској литератури не постоје опште прихваћени ставови о томе), у пракси се проблем минимизације замора корисника моторних возила под...
више...

Аналитичка хемија - развој и примена у хемијском инжењерству

02.04.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Љубинка Рајаковић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Приказаће се резултати вишегодишњег научног и стручног рада који су груписани у четири основне области: I. РАЗВОЈ И ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ АНАЛИТИЧКИХ МЕТОДА за одређивање микроколичина елемената, једињења и специја (арсен, јони тешких метала, бор, цијаниди, халогени) које битно утичу на физичко-хемијска својства материјала. Ове методе су препознатљиве као техничке, елементарне анализе, макро и микро анализе, од класичних до инструменталних а имају посебан значај за индустрију и заштиту животне средине (анализа воде, земљишта, угља, пепела, чврстог отпада). II. ИСТРАЖИВАЊЕ СЕПАРАЦИОНИХ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА (јонске измене, адсорпције, хемисорпције) којима се ефикасно уклањају најтоксичнији загађивачи из воде и ваздуха (од припреме ултрачистих индустријских вода у термоенергетским системима,...
више...

Реверзибилни ток при испаравању у микроканалским размењивачима и могућности које се отварају

04.12.2013, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Предраг Хрњак
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Микроканални размењивачи (ID=0.5-1mm) постају све популарнији у разним енергетским системима, поготово тамо где су компактност и тежина вазни фактори. Оригинално зачети у авионским расхладним системима, преко мобилних (хлађење мотора и кабина код аутомобила) данас налазе све већу примену у стационарним апликацијама. Један од проблема је адекватна расподела двофазног тока при адиабатском струјању радног флуида у разделницима. Један од начина да се смањи утицај инерцијаних сила је раздвајање фаза циме би само течност улазила у канале. Проучавајући те феномене откривен је реверзибилни ток флуида у микроканалима, визуализовано је и квантификовано струјање у каналима и разденицима. Ово предавање ће бити премијерна презентација...
више...

Инжењерство коштаног ткива: стратегије, изазови и нови трендови

25.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Ненад Игњатовић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Инжењерство коштаног ткива/костију представља интрадисциплинарно поље истраживања са крајњим апликативним циљем. У овом предавању приказан је вишегодишњи развој инжењерства синтетских костију од идеје, синтезе, карактеризације, моделовања, тестирања на ћелијским линијама, животињама па до предклиничких примена на пацијентима. У лабораторијским условима креирани су објекти и структуре материјала са својствима врло сличним природним костима. Обједињавање високо квалитетних фундаменталних и креативних академских истраживања може водити ка добијању производа који има и тржишну вредност. Развој нових ситема нано величина као носача лекова, витамина или фактора раста отвара нова поља истраживања у инжењерству коштаног ткива и наномедицини. Основна тежња је да стечена знања у лабораторији...
више...

Инжењерство ткива за примену у медицини

11.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Гордана Вуњак Новаковић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Интердисциплинарна инстраживања током последњих двадесетак година у областима стем ћелија, биоматеријала и биореактора довела су до огромног напретка у култивацији ткива и органа за примену у медицини. Многобројне преклиничке студије које су у току дају наду да ће хумана ткива произведена у лабораторији наставити да улазе у клиничку праксу. Ово предавање даје анализу нових инжењерских приступа – експерименталних И теоријских – који представљају основу интердисциплинарних метода за култивацију ткива, уз примере из различитих области хемијског инжењерства, биоинжењерства И медицине.
више...

Мале нуклеарне батерије - решење за српску енергетику у будућности

19.06.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Јасмина Вујић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење електротехничких наука
Многољудне земље које желе енергетску сигурност и мању зависност од фосилних горива окрећу се све више нуклеарној енергетици. Јавно мњење у многим земљама, укључујући и Србију, има негативан однос према нуклеарној енергетици, у погледу на потенцијалне ризике и на питање истрошеног горива. Идеални енергетски извори не постоје, те сваки енергетски извор мора да буде детаљно анализиран у погледу на ризике по становништво и околину, у погледу на ефикасност, производну цену, штетне емисије и количину произведеног штетног отпада. У случају нуклеарне енергетике, посебна пажња мора да се обрати на нуклеарну сигурност и безбедност постројења, на питање дугорочног складиштења радиоактивног отпада,...
више...

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"