Предавања Одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима

Surface chemistry for enhanced bio-compatibility of medical devices: Research and potential commercial devlopment

18.05.2017, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Prof. Michael Tompson
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Our research concerns the development of a chemispassive surface that is being employed to modify a number of conduits and devices used in medicine. The interaction of substrates with the components of biological fluids, especially blood, has constituted a research problem over many years. In this regard, a variety of strategies have been used to attempt an enhancement of biocompatibility with some emphasis being centered on the control of surface free energy and imposition of a plethora of surface coatings. In our work we are addressing the physical chemistry of covalent surface modification through the synthesis of new silane-based...
Позив за предавање
више...

Нови биореактори и биоматеријали за примену у регенеративној медицини

02.11.2016, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Бојана Обрадовић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Регенеративна медицина се заснива на идеји да се оболелим или оштећеним ћелијама, ткивима и органима врати нормална функција подстицањем регенерације уместо уградњом вештачких материјала и уређаја. При томе, један од праваца истраживања представља инжењерство ткива које се заснива на гајењу функционалних ткива и органа у лабораторији, а затим имплантацији добијених биолошких супституената на место повреде. Овај приступ полази од хипотезе да су ћелије „архитекте“ које ће синтетисати екстрацелуларни матрикс у условима који блиско имитирају услове у природној средини. Успостављање оваквих услова у лабораторији захтева развој биомимичних система уз интегрисану примену ћелија, биоматеријала и биореактора. При томе биоматеријали служе као потпора...
више...

Технолошко пројектовање депонија у Србији

14.05.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мића Јовановић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Депоновање отпада је актуелна област технолошког пројектовања у функцији значајних промена система интегрисаног управљања отпадом у Србији. Ваљано израђени технолошки пројекти изградње и/или затварања депонија требало би да осигурају безбедно одлагање комуналног и индустријског отпада, уз минималне негативне утицаје на животну средину. Предавање ће анализирати следеће: • Стање депонија у Србији; • Најбоље доступне технике изградње депонија; • Кључне елементе технолошког пројектовања депонија; и • Куда и како даље у технолошком пројектовању депонија? У кључне елементе технолошког пројектовања савремених депонија спадају: а) програм депоновања, б) обезбеђивање водонепропусности дна и прекривног слоја, ц) сакупљање и третман процедних вода, д) сакупљање, третман и искоришћење депонијског гаса и е) затварање депоније. Предавање...
више...

Аналитичка хемија - развој и примена у хемијском инжењерству

02.04.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Љубинка Рајаковић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Приказаће се резултати вишегодишњег научног и стручног рада који су груписани у четири основне области: I. РАЗВОЈ И ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ АНАЛИТИЧКИХ МЕТОДА за одређивање микроколичина елемената, једињења и специја (арсен, јони тешких метала, бор, цијаниди, халогени) које битно утичу на физичко-хемијска својства материјала. Ове методе су препознатљиве као техничке, елементарне анализе, макро и микро анализе, од класичних до инструменталних а имају посебан значај за индустрију и заштиту животне средине (анализа воде, земљишта, угља, пепела, чврстог отпада). II. ИСТРАЖИВАЊЕ СЕПАРАЦИОНИХ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА (јонске измене, адсорпције, хемисорпције) којима се ефикасно уклањају најтоксичнији загађивачи из воде и ваздуха (од припреме ултрачистих индустријских вода у термоенергетским системима,...
више...

Инжењерство коштаног ткива: стратегије, изазови и нови трендови

25.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Ненад Игњатовић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Инжењерство коштаног ткива/костију представља интрадисциплинарно поље истраживања са крајњим апликативним циљем. У овом предавању приказан је вишегодишњи развој инжењерства синтетских костију од идеје, синтезе, карактеризације, моделовања, тестирања на ћелијским линијама, животињама па до предклиничких примена на пацијентима. У лабораторијским условима креирани су објекти и структуре материјала са својствима врло сличним природним костима. Обједињавање високо квалитетних фундаменталних и креативних академских истраживања може водити ка добијању производа који има и тржишну вредност. Развој нових ситема нано величина као носача лекова, витамина или фактора раста отвара нова поља истраживања у инжењерству коштаног ткива и наномедицини. Основна тежња је да стечена знања у лабораторији...
више...

Инжењерство ткива за примену у медицини

11.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Гордана Вуњак Новаковић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Интердисциплинарна инстраживања током последњих двадесетак година у областима стем ћелија, биоматеријала и биореактора довела су до огромног напретка у култивацији ткива и органа за примену у медицини. Многобројне преклиничке студије које су у току дају наду да ће хумана ткива произведена у лабораторији наставити да улазе у клиничку праксу. Ово предавање даје анализу нових инжењерских приступа – експерименталних И теоријских – који представљају основу интердисциплинарних метода за култивацију ткива, уз примере из различитих области хемијског инжењерства, биоинжењерства И медицине.
више...

Обрада и одлагање радиоактивног отпада - од теорије до коначног одлагалишта

08.05.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Илија Плећаш (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Настајање радиоактивног отпада (РАО) везано је за почетак истраживања и коришћења радиоизотопа и нуклеарних техника. У почетку примене радиоизотопа у свакодневном животу (медицина, индустрија, научна истраживања) само је мањи број људи био свестан проблема РАО. Коришћењем нуклеарне технологије у енергетске сврхе за производњу електричне енергије у нуклеарним електранама овај проблем је постао израженији, па се о обради, привременом стокирању и коначном одлагању РАО почело интензивније размишљати и конкретно деловати. Јасно је да РАО представља потенцијалну опасност по човека и његову околину и да га треба на стручан начин изолирати и трајно “ одложити” у таквим условима...
више...

design by Milica Popović
врх