Одељења

Одељење чине редовни, дописни и чланови саветници. Одељење се образује за једну или више научних области.

Члан Академије може, осим у одељењу коме припада по својој специјалности, учествовати у раду и других одељења, без права на одлучивање. У оквиру одељења се могу образовати одбори. Одлуку о образовању одбора доноси Председништво, на предлог одговарајућег одељења. Чланови одбора и других тела се бирају из редова чланства Академије, као и из редова истакнутих научника и стручњака инжењерских дисциплина.

Одељења на седницама разматрају:

  • Питања из области наука и струка за коју су формирана,
  • Утврђују предлог програма рада;
  • Предузимају активности за реализацију својих програма;
  • Утврђују предлог финансијских средстава потребних за рад одељења;
  • Разматрају и утврђују извештај о раду Академије;
  • Разматрају предлоге и утврђују планове појединих пројеката и других докумената и нормативних аката који се подносе Скупштини на усвајање;
  • Разматра активности својих одбора, уколико их има и координира њихов рад;
  • Даје научним и другим установама мишљења и предлоге, по сопственој иницијативи или на њихов захтев, о питањима значајним за организовање или побољшање науке и струке;
  • Бира и разрешава секретара и заменика секретара одељења.

Одељења су:

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх