Проф. др Андрија Сарић

преминуо

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Кратка биографија

Проф др. Андрија Сарић дипломирао је 1988., магистрирао 1992. и докторирао 1997. године на Електротех-ничком факултету у Београду. Радио је на ХЕ Ђердап 1989/90. године, а у периоду 1990-2014. година на Факултету техничких наука у Чачку. На Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду, запослен је као ванредни професор од 2004. године (са 30% радног времена), а од 2014. године као редовни професор са пуним радним временом. Публиковао је 42 рада у међународним часописима са SCI листе, од којих је 26 категорије М21, а 5 М22. На међународним скуповима изложио је 23 рада који су штампани у целини. Има више од 400 цитата на SCOPUS листи. Био је ментор 7 докторских дисертација. Учесник је 10 пројеката Министарства за науку Републике Србије, 5 истраживачких пројеката у САД у периоду 2001-2017. година и једном TEMPUS пројекту. На основним, мастер и докторским студијама на матичном факултету предаје 7 предмета. Уредник је часописа IEEE Trans. on Power Systems и IEEE Power Engineering Letters (М21). Рецензент је у већини водећих часописа из области електроенергетских система. Коаутор је 3 штампана уџбеника и 2 збирке задатака, као и 3 монографије из своје уже научне области.
design by Milica Popović
врх