Проф. Слободан Кнежевић

преминуо 11.2021

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Биографија

Кратка биографија

Проф. др Слободан КНЕЖЕВИЋ, дипл. инж. геологије, редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Специјалиста за стратиграфију и тектонику терцијарних и квартарних седимената литосфере. Бројни геолошко-инжењерски радови односе се на истраживања неметали-чних минералних сировина, геотехнику, хидрогеологију и заштиту животне средине. Публиковао је око 100 радова у домаћим и иностраним часописима, 2 уџбеника, коаутор 1 националне монографије. Руководилац и учесник великог броја научних и профе-сионалних пројеката. Ментор већег броја дипломских радова и магистарских теза као и 3 докторске дисертације. Члан интернационалне асоцијације Progeo и Српског геолошког друштва.
design by Milica Popović
врх