Проф. др Мирослав Бабић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Мирослав БАБИЋ, дипломирани инжењер машинства, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Укупни истраживачки опус проф. М. Бабића припада трибологији, посебно у областима трибологије обрадних процеса, мазива, енергетског аспекта трибологије и трибо-материјала. Остварио је значајан допринос развоју услова научно-истраживачког рада кроз развој лабораторије за трибологију, формирање истраживачких тимова, развој нових истра-живачких праваца у трибологији, менторства у изради магистарских и докторских радова, богат педагошки рад и завидну међународну сарадњу. Руководио је низом пројеката финансираних од стране ресорног министарства, привредних организација и међу-народних институција. Уредник је часописа Tribology in industry, председник је Српског триболошког друштва, члан је председништва Балканске триболошке асоцијације и члан International Tribology Council. Публиковао је 233 рада, од тога 25 са SCI листе.
design by Milica Popović
врх