Tačka 2

Usvojeno na Skupštini 16.03.2011.

(Predlog sa sednice Predsedništva od 9.03.2011.)

 

IZVEŠTAJ O RADU AKADEMIJE INŽENJERSKIH NAUKA SRBIJE

17.03.2010. – 16.03.2011.

 

 

1. PRAVNA ORGANIZACIJA

 

 

a)      Izvšena je doregistracija u Agenciji za privredne registre . Bilo je mukotrpno, moralo se ići na nekoliko iteracija.

b)      Usvojen je novi Pravilnik o sticanju i raspoređivanju prihoda Akademije

      ( Predsedništvo, 19.01.2011.). U odnosu na stari, izvršena su proširenja i poboljšanje.

c)      Pripremljen je Pravilnik o izboru predsednika i podpredsednika AINS, koji će se usvajati na Skupštini.

d)      Pripremljen je novi tekst Statuta za usvajanje na Skupštini. Glavne izmene su: uvođenje kolektivnih članova, uvođenje međuodeljenskih odbora  i proširenje delatnosti ,definisanje kvoruma.

e)      Donešen je Poslovnik o radu Predsedništva (Predsedništvo,15.09.2010.)

f)       Na Odeljenjima su usvojeni Poslovnici o radu Odeljenja u istovetnom tekstu kako je predložilo Predsedništvo.

 

 

2. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA

 

        

Predsednik Akademije, prof.dr Miodrag Sekulović je preminuo 23.09.2010. godine. Na sednici Predsedništva od 06.10.2010. je odlučeno da poslove predsednika do izbora novog obavlja potpredsednik Akademije prof.dr Jovan Todorović.

 

a)      Osnivanje službi Akademije. Na početku je tehnički sekretar radio po Ugovoru o delu, od novembra je stalno zaposlena sa skraćenim radnim vremenom (od 10 do 14h). Pored korespodencije, tehnički sekretar vrši i knjigovodstveno-blagajničke poslove i održava sajt Akademije.

b)      Po Ugovoru o delu je angažovana kafe kuvarica-čistačica

c)      Nabavljen je računar, štampač sa skener i kopir opcijama, projektor sa platnom tako da je omogučeno držanje odeljenskih i drugih predavanja u PP prezentaciji, u našoj sali na Zelenom vencu br.2/3 sa 25 sedišta.

d)      Obezbeđen je priključak na internet.

e)      Postavljen je sajt Akademije koji ima osnovne funkcije i koji uspešno funkcioniše. U januaru je bilo 805 poseta sajtu.

f)       Uvedena je dokumentacija: delovodni protokol, trgovačka knjiga, dnevnik blagajne kao i registratori štampanih, sopstvenih, ulaznih i izlaznih dokumenata.

g)      Odštampane su „akademijske“ vizit karte za sve članove Predsedništva.

 

 

3. NAUČNA I STRUČNA DELATNOST

 

 

a)      U okviru obnovljenog Stalnog seminara Akademije održana su četiri predavanja. Ranija boljka male prisutnosti delimično je ublažena tako što su predavači dovodili svoje studente i doktorante. Prosečno je bilo 50-60 prisutnih uz rekord od 77 (V.Milutinović). Sažeci predavanja se nalaze na sajtu Akademije.

 

b)      Izdate su sledeće monografije: - „Projektovanje rekultivacije i uređenje predela površinskih kopova“, S.Vujić i drugi, Rudarsko-geološko Odeljenje i Rudarsko –geološki fakultet; - „Četrdeset godina raćunarstva u srpskom rudarstvu“, S. Vujić, Rudarsko-geološko Odeljenje i Rudarsko –geološki fakultet; - „Mineralno-sirovinski kompleks Srbije danas-izazovi i raskršća“, S.Vujić, Rudarsko-geološko Odeljenje, Rudarsko –geološki fakultet i Privredna komora Srbije;  - „Energetika Srbije – juče, danas,sutra“ , autora N.Đajića. Ove monografije je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj a preko Akademije. Kako su ukupno dobijena sredstva i potrošena, a što je po pravilniku o finansijama, ova sredstva nisu prikazivana u finansijskom izveštaju.

 

c)      Akademija je bila učesnik u organizovanju sledećih naučnih konferencija i drugih javnih skupova:

 

§          Organizovana je izložba „40 godina računarstva u srpskom rudarstvu“, koja je otvorena 13.04.2010. Organizatori su Odeljenje rudarsko-geoloških nauka i Rudarsko-geološki fakultet.

§          U saradnji sa Republičkom agencijom za prostorno planiranje su organizovana dva Okrugla stola: 1. Okrugli sto „Energetika u prostornom planu Srbije“. Učestvovalo je dvadeset pozvanih eksperata (10 iz Akademije), a Okrugli sto je vodio generalni sekretar Akademije M.Smiljanić (11.05.2010.); 2. Okrugli sto „Vode i vodoprivreda u prostornom planu Srbije“. Učestvovalo je 16 pozvanih ekperata (9 članova Akademije). Predsedavao je član Akademije Đ.Vuksanović(11.05.2010.). Po pravilima, u diskusiji su učestvovali svi učesnici, a najveći deo u drugom krugu kao replika. Zaključci kao i DVD video snimak je dostavljen svim učesnicima i Agenciji za privredne registre.

§          Akademija je bila suorganizator završne javne prezentacije nacrta prostornog plana republike Srbije (14.05.2010.)

§          Akademija je bila suorganizator Konferencije MISKO 2010., 27.05.2010. (Rudarsko-geološko Odeljenje i Rudarsko-geološki fakultet)

§          Akademija je bila suorganizator međunarodnog skupa SPA-CE-Net Konferencija –  regionalni razvoj,  prostorno planiranje i strateško upravljanje (Odeljenje građevinskih nauka)

§          U zajednici sa Zavodom za intelektualnu svojinu organizovana je tribina „Intelektualna svojina“ (18.01.2011., Odeljenje tehnološko-metalurških nauka).

§          U organizaciji međuodeljenskog Odbora za tehnološke platforme organizovan je promotivni skup NTPS forum – Nacionalne tehnološke platforme Srbije (17.02.2011), sa 107 eminentnih učesnika iz državnih struktura, privrednika i 30 članova AINS. U prvom delu foruma bilo je 5 uvodnih izlaganja, a u drugom delu prezentacije su držali predstavnici (uglavnom direktori) 7 privrednih kompanija.

 

 

4. PARTNERSKA SARADNJA

 

 

a)      Ministrstvo rudarstva i energetike. Održan je sastanak naših predstavnika sa ministrom i generalnim sekretarom N.Rajakovićem gde su dogovoreni elementi saradnje, za početak o izradi Zakona o energetici i Strategiji energetike. Formirana je radna grupa za energetiku od 10 članova sa N.Đajićem kao koordinatorom – praktično međuodeljenski odbor. Radna grupa je na nekoliko sastanaka i brojnim e-mail konsultacijama formirala primedbe na nacrt izmena i dopuna zakona o energetici i na nacrt (novog) zakona o energetici. Dostavljeno je po oko 50 primedbi i predloga na oba dokumenta i održan finalni sastanak naših saradnika sa predstavnicima ministarstva.

 

b)      Agencija za prostorno planiranje. Za potrebe agencije pri izradi prostornog plana angažovana je Akademija za oblasti energetika i vode. Aktivnosti akademije su opisane u tački 3 ovog izveštaja. Iz ove saradnje je proistekla i značajna finansijska korist (videti finansijski izveštaj).

 

c)      Ministrstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sa ovim ministarstvom saradnja se odvija preko Odeljenje za biotehničke nauke AINS. Bilo je i značajnih finansijskih pomoći.

 

 

d)      Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj. Ministarstvo je finansiralo na zadovoljavajući način monografije i konferencije preko redovnih konkursa na kojima su naša Odeljenja i pojedinci konkurisali preko Akademije. U decembru 2010. godine Akademija je ambiciozno učestvovala na konkursu za promociju nauke i rezultati se čekaju. Međutim, i pored brojnih pokušaja nije došlo do suštinske saradnje. U dva pisma ministarstvu i ministru, 06.04.2010. i 07.07.2010. nuđeno je i konkretno učešće Akademije pri oceni projekata iz inženjerskih oblasti u novom ciklusu. Na ova pisma nije odgovoreno. O saradnji se razgovaralo prilikom posete naših predstavnika državnom sekretaru M.Nedeljkoviću 13.04.2010. Na vanrednoj sednici Predsedništva 2.10.2010. organizovanoj kao razgovor sa M.Nedeljkovićem ponuđeno je i recenziranje tehničkih rešenja prijavljenih na konkursu za projekte što nije realizovano. U poslednje vreme  Akademija nudi saradnju na nacionalnim tehnološkim platformama. Pomoćnik ministra Nedović je učestvovao izlaganjem na pomenutom forumu.

e)      Beogradski vodovod. Naši predstavnici su imali sastanak sa direktorom i predsednikom upravnog odbora Vodovoda. Dogovorena je saradnja a čeka se odgovor na naš predlog Ugovora o saradnji.

f)       Hrvatska akademija tehničkih znanosti (HATZ). Generalni sekretar je posetio HATZ i razgovarao sa predsednikom HATZ Stankom Tomovićem i glavnim tajnikom Goranom Granićem. Dogovoreno je uspostavljanje saradnje i poslat predlog Ugovora o saradnji i čeka se njihov odgovor.

g)      Privredna komora Srbije i Republički zavod za razvoj. Saradnja je uspostavljena preko Odbora za nacionalne tehnološke platforme.(vidi 6)

 

Treba pomenuti da je bilo još niz inicijativa ali za konkretne dogovore čeka se usvajanje promene Statuta koji ustanovljava kolektivne članove i definiše njihova prava i obaveze.

 

 

5. PREDSEDNIŠTVO

 

 

     Predsedništvo je održalo 10 redovnih i 2 vanredne sednice. Na 7 sednica su prisustvovali svi članovi Predsedništva, na 3 je bio odsutan po jedan član, na jednoj 2, a na jednoj odsutno 3 člana. Prosečno je bilo 4 tačke dnevnog   reda. Značajan deo vremena je posvećen izradi dokumenata iz tačke 1 ovog izveštaja. Po pravilu, svaki dokument je bar 2 puta bio na Predsedništvu: prvo kao inicijalni predlog koji je pripremljen za razmatranje po Odeljenjima, drugi put su usaglašavani predlozi Odeljenja da bi tada ili na trećem sastanku dokument usvajan ili je formiran tekst za usvajanje na Skupštini.

     Velika pažnja je posvećena inicijativi oko Nacionalnih tehnoloških platformi Srbije (NTPS). Doneta je odluka da Akademija preuzme inicijativu oko NTPS i postane stožer organizacija za NTPS u Srbiji. Obrazovan je i Odbor za NTPS od 14 članova Akademije sa Petrom Petrovićem kao predsednikom, u koji su ušli i potpredsednik i generalni sekretar i 3 sekretara Odeljenja. Predsedništvo razmatra izveštaje ovog Odbora i daje sugestije za rad.

     Na svakoj sednici se razmatra šta je urađeno i planiraju neposredne aktivnosti Akademije.

 

6. MEĐUODELJENSKI ODBORI

 

 

Odbor za nacionalne tehnolške platforme Srbije (NTPS).

 

Odbor je formiran na sednici Predsedništva 15.09.2010. Odbor je održao 3 sastanka. Odbor je  imao značajnu aktivnost pri izradi strategije tehnološkog razvoja Srbije do 2020. godine, gde je AINS ušla kao organizacija na koju se računa a za tehnološke platforme posebno. Pri izradi ove strategije Odbor je uspostavio čvrstu saradnju sa Privrednom komorom Srbije i Republičkim  zavodom za razvoj čiji su predstavnici učestvovali izlaganjima na forumu NTPS. Odbor za NTPS se veoma afirmisao na forumu održanom 17.02.2011. o čemu je bilo govora.Odbor se povezuje sa organizacijom Evropskih tehnoloških platformi i već figuriše na njihovim mail-listama.

 

 

 

 

 

 

7. RAD PO ODELJENJIMA

 

 

 

 

BT

GR

EL

MAŠ

RG

TM

AINS

ukupan broj članova(+savetnici u zagradi)

16

25(1)

35(1)

45(3)

26(7)

25(2)

 

broj aktivnih članova

15

22

30

31(0)

20(4)

20(2)

 

broj sastanaka odeljenja

7

6

7

7

8

7

 

prosečno % prisutnih – aktivnih članova

53

51

45

48

73

43

 

broj odeljenskih predavanja

3

-

3

3

-

-

 

stalni seminar AINS

-

1

1

1

1

-

4

monografija, zbornika

-

-

-

1

3

-

4

konferencije, skupovi

-

1

-

-

1

1

3

okrugli stolovi, paneli

-

-

-

-

-

-

3

izložbe

-

2

-

-

1

-

3

 

 

 

8. PRIZNANJA ČLANOVIMA ( u 2009. i 2010. godini )

 

 

Za redovnog člana SANU izabran: 1. Petrović Zoran, Odeljenje elektrotehničkik nauka

                                                         2. Lojanica Milan, Odeljenje građevinskih naika

Za dopisnog člana SANU izabrani: 1. Popović Dejan, Odeljenje elektrotehničkik nauka

                                                    2. Miloš Kojić, Odeljenje mašinskih nauka

                                                    3. Dušan Teodorović, Odeljenje mašinskih nauka

 

Za emeritus profesora: 1.Adžić Miroljub, Odeljenje mašinskih nauka

                                     2. Branka Lazić, Odeljenje biotehničkih nauka

Za fellow ASHRAE: 1. Marija Todorović, Odeljenje mašinskih nauka

 

Godišnja nagrade inženjerske komore Srbije 1. Igor Marić, Odeljenje građevinskih nauka.