ЂОРЂЕ ЗРНИЋ, редовни члан Академије инжењерских наука Србије (АИНС) од 2000. године, рођен је у Београду 13.03.1934. год., од оца Ненада и мајке Маргите - рођене Микић. У Београду је завршио гимназију и Машински Факултет 1959. године. По завршетку студија запослио се у Србија - пројект-у. За асистента Машинског факултета у Београду изабран је децембра 1960. год., а за редовног професора јануара 1982. Магистрирао је и докторирао на Машинском факултету у Београду. Шеф Катедре за механизацију био је од 1988. до 1999. године. Декан факултета био је од 1994. до 1997. године.

Предавао је пројектовање фабрика, транспортних система и методе оптимизације у пројектовању. Основао је 1980. јединствени профил магистарских студија из ове области у земљи, а 1997. год. за стране студенте, “Mechanization and Machine Design”. Предавао је по позиву 1984-87. год. на последипломским студијама на Факултету за стројарство и бродоградњу у Загребу. Руководилац је већег броја магистарских и осам докторских теза у Београду (Машински факултет, Грађевински факултет, ФОН), Новом Саду, Краљеву, Загребу и Скопљу. Одржао је низ предавања по позиву на Универзитетима у земљи и иностранству: 1980. Енглеска, 1986. Француска, 1989. Немачка, 1989., 1999., 2001. и 2003. Мађарска, и 1996. Шведска. Члан је: ICAW, IIE, IFAC, од 1980. Конференције универзитетских професора Европе из области транспорта и логистике - члан се постаје по позиву. Организовао 15 научно стручних скупова (четири међународна). Члан је Научног друштва Србије. Био је експерт Савезне Владе, члан Комисије за Стручну и техничку контролу пројеката од значаја за Р. Србију, заменик главног уредника часописа "Техника" - Машинство, рецензент МНТ. Увршћен је у енциклопедију European Research and Development Database, Who’s Who in European Research and Development (entry is free of charge), 2003. Добио је награду Привредне коморе Београда (1989.) за најбоље техничко унапређење остварено у привреди Београда, пројекат "Централни погон за одржавање енергетског система Београда”, локација Н. Београд. Овакво решење је први пут изведено у Европи. На Триеналу IFORS 2002 (Единбург), рад Best Variant Solution of Copper Ore Transportation (са својим докторантом А. Јовановићем), награђен је као један од шест најбољих радова. Цитиран је око 270 пута. Руководио је низом научних и иновационих пројеката у области механизације. Сарађивао је са консалтинг компанијом CROWN AGENTS - London. Написао је 9 књига (пет као први коаутор) јединствених у нашој библиографији из ове области (2 монографије), са укупно 20 издања. Књига Пројектовање ливница (6 издања) ушла је у светску библиографију ливарства. Представља водећу личност у стручној и научној мисли у области транспортних система (и у претходној Југославији). Ожењен је, супруга Љиљана, дипл. инж. арх., син Ненад, др техн. наука, доцент, унук Ђорђе.

Његова, научна, истраживачка и стручна делатност обухвата: развој теорије и праксе пројектовања фабрика, транспортних и складишних система и развој, пројектовање и конструкцију сложених транспортних машина. Објавио је 178 стручних и научних радова у земљи и иностранству, од тога 83 у међународним публикацијама и поглавља у монографијама, PERGAMON, Elsevier Science 1997. и 1999. Већина научних и стручних радова је нашла реализацију у пројектантској пракси. Поставио је теоријску основу у области пројектовања сложених транспортних и складишних система (Large Scale Systems) у нас и остварио синтезу теорије и праксе, што је потврдио кроз низ изведених пројеката. Развио је нови поступак за моделирање сложених транспортних система, методу TPD (Total Performace Design), коjа омогућава паралелно вредновање и симулацију процеса кроз итеративни поступак до налажења најповољнијег решења. Метода је верификована у пракси и коришћена код израде четири доктората. За анализу транспортних система развија са сарадницима оригиналне симулационе моделе, од којих су три приказана у књизи Technical System Symulation, Butterworts, Лондон 1989. Први је уочио да постоји разлика између резултата добијених коришћењем модела теорије редова чекања и стварних процеса. Одредио је поља реалних процеса кретања материјала и указао на могуће грешке.

Израдио је 92 пројекта од којих је изведено 59 објеката у земљи и иностранству и 97 елабората за потребе привреде. Развио је, пројектовао и конструисао низ сложених, оргиналних и савремених транспортних машина (посебно лучких дизалица) у земљи и иностранству (Бурма, Индонезија, Бангладеш, Немачка и Танзанија). Лучке дизалице произведене у фабрици ГОША См. Паланка су прве дизалице такве врсте изведене по сопственим пројектима у нашој земљи. Већина представљају иновације. ГОША је добила посебно признање 1972. од фирме CROWN-AGENTS, за дизалице испоручене Танзанији. Развио је и пројектовао сложене велике системе (лучке терминале, складишно-дистрибутивне центре, ливнице, флексибилне монтажне линије итд.). Резултат је низ изведених савремених објеката у земљи и иностранству (Русија, Бурма, Индонезија), који и данас успешно функционишу.

 

DJORDJE ZRNIĆ, Full Member of Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS) from 2000., was born on 13.03.1934. in Beograd, by father Nenad and mother Margita, born Mikić. He received his degree in Mechanical Engineering in 1959. from the University of Belgrade. After graduation, he was engaged by Srbija - Projekt company. In December 1960. he was teaching assistant on the Faculty of Mechanical Engineering, and full professor in January 1982. He received the M. Sc. and Dr. Sc. from the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade. He was the Head of Department of Mechanization (1988-1999.), and Dean of Faculty (1994-1997.). He lectured Plant Layout, Material Handling Systems Design, Optimization Methods in Design and Logisticss. He established in 1980. the unique profile of postgraduate studies from this field, also as in 1997. for foreign students, Mechanization and Machine Design. He was visiting professor at postgraduate studies 1984-87. at the Faculty of Mechanical Engin. and Naval Architecture in Zagreb. He was supervisor of many M.Sc. thesis and eight Dr.Sc. dissertations in Beograd (Faculty of Mechanical Eng, Faculty of Civil Eng., FON), Novi Sad, Kraljevo, Zagreb and Skoplje. He presented his researches at the Universities in: England 1980., France 1986., Germany 1989, Hungary 1989., 1999., 2001. and 2003., and Sweden 1996. He was included in following associations: ICAW, IIE, IFAC, and Association of European University Professors for Mechanical Handling and Logistics from 1980. – membership only by invitation. He organized 15 scientific conferences (four international). He is member of Scientific Society of Serbia. He was expert of Federal Government. He was supervisor for the project of the national significance in Serbia. He was associate editor of national scientific journal Tehnika. His biography is included in European Research and Development Database, Who’s Who in European Research and Development, 2003. He received the award of Economy Chamber of Belgrade (1989.) for the best project of the year, The Maintenance of Energetic System of the City. He received one of the sixth prizes on IFORS Triennial 2002 in Edinburgh, for presented paper. He was cited about 270 times. He governed many scientific and innovation project for the Ministry of Science. He had the cooperation with consulting company CROWN AGENTS - London. He wrote 9 books (2 monographs). He is the leading person concerning scientific and professional activities in Serbia, including also former Yugoslavia. He is married, wife Ljiljana, dipl.ing.arh., son Nenad, Dr.Ing., Ass. prof., grandson Djordje.

His most distinguished scientific, research and professional activities are: development of theory and practice in plant layout design, material handling systems design and development and design of complex transporting machines. He published 178 papers in the country and abroad, including 83 in international publications and chapters in monographs, PERGAMON, Elsevier Science 1997. And 1999. The most of these papers had the practical applications. He formulated theoretical basis in the field of design of complex material handling systems (Large Scale Systems), and synthesis of theory and practice, with the confirmation in many realized projects. He developed the procedure for modeling complex material handling systems TPD (Total Performance Design), method enables parallel estimation and simulation of process through iterative procedure till finding the most suitable solution. Method have been verified in practice and used in four Dr. Sc. thesis. For analysis of very complex material handling system he developed, with assistent, a sequence of original simulation models, three of them presented in the book Technical System Simulation, Butterworts, London, 1989. He noticed the difference between results obtained by using models of Queuing systems theory and real processes. He defined fields of real processes of material flow, and pointed out possible mistakes originated when the models from literature are adopted without correction. He designed 92 projects out of which 59 have been realized in the country and abroad, and produced 97 elaborate projects for local economy. He developed, designed and constructed a series of complex, original and modern material handling machines (specially harbor cranes) in the country and abroad (Burma, Indonesia, Bangladesh, Germany, Tanzania). All these devices have been constructed in the factory GOŠA Sm. Palanka, as the first ones in the country done by using our own projects. Most of them are innovative. GOŠA received the special award in 1972. from CROWN-AGENTS, for most modern cranes delivered to Tanzania. He developed and designed complex and Large Scale Systems (port terminals, warehouses, foundries, maintenance plant, flexible assembly lines, etc). The result of that is a series of realized objects (Russia, Burma, Indonesia, Serbia), which are successfully functioning up to now.