ДАРКО М. МАРУШИЋ, редовни члан АИНС од 2007. године, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1. фебруара 1940. године у Омишу (Хрватска) од оца Милана и мајке Марије, рођ. Јукић. Основно школовање започео у Ваљеву а гимназију завршио у Нишу 1959. године. Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду 1965. године у атељеу професора Уроша Мартиновића. Од 1966. до 1973. годиине био запослен у Институту за архитектуру и урбанизам Србије у Београду. Од 1973. до 1983. године био је асистент, од 1983. до 1989. године доцент, од 1989. до 1995. године ванредни професор, од 1995. године редовни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Члан Катедре за архитектонско и урбанистичко пројектовање. Руководилац теоретског предмета Пројектовање 2 - Становање од 1988. године и руководилац Студија 3 (предмети Синтезни пројекат 1, 2 и 3). Пензионисан је 2005. године. На Архитектонсом факултету у Београду. Ангажован у извођењу наставе на Грађевинско - Архитектонском факултету Универзитета у Нишу од 2006. године. Верификација стручно-уметничких остварења извршена је 1981. године. Био је продекан за наставу, 1998-2000. године и вршилац дужности декана, 2000. године. Руководилац Летње школе архитектуре у Петници код Ваљева, 1996-1999 године.

Професор је дописни члан Инжењерске академије Југославије од 2000. године, редовни члан Академије инжењерских наука Србије од 2007. године, члан Удружења ликовних уметника примењених уметности Србије УЛУПУДС (Графичко-сликарска секција), члан Управног одбора Друштава архитеката Београда, члан Савета за урбанизам и изградњу Новог Београда, Ваљева и Мионице, члан редакције часописа “Архитектура и урбанизам” 1975-1978 (уредник четвороброја 74-77, посвећеног становању).

Професор Марушић је добитник Октобарске награде Београда, 1981. године (за насеље Церак Виногради у Београду), Награде листа “Борба” за најбоље архитектонско остварење у Југославији у 1993. години (за стамбену групацију “Цвећара” у Београду), Велике награде архитектуре Савеза архитеката Србије, 1993. године (за целокупно стваралаштво), Награде листа “Борба” за најбоље архитектонско остварење у Југославији у 1998. години (за стамбено-пословни објекат у Булевару Ослобођења у Новом Саду), Специјалног признања Друштва архитеката Новог Сада за посебан допринос архитектонском стваралаштву, 1999. године, Годишње награде за архитектуру Савеза архитеката Србије за 1999/2000 годину (за стамбено-пословни објекат у Булевару Краља Александра у Београду), Посебног признања XXV Салона архитектуре у Београду, 2003. године, Признања XXX Салона архитектуре у Београду, 2008. године, награда “Александар Шалетић” на 40. мајској изложби УЛУПУДС-а, 2008. године. Признања Архитектонског факултета у Београду за рад на унапређењу наставе, 1985. и 1998. године, Повеље са сребрном плакетом Института за архитектуру и урбанизам Србије, 1984. год.

У браку је са супругом Миленијом, дипл. инж. арх. рођ. Јовановић.

Професор Марушић је аутор 23 објављена научна и стручна рада, 4 научно-истраживачка пројекта. Учествовао на 25 архитектонско-урбанистичка конкурса (14 награда и 4 откупа). Има више од 50 већих пројеката и реализација објеката и архитектонско-урбанистичких целина. (Све конкурсе, пројекте и реализације радио у коауторству са Миленијом Марушић, а један број са Ж. Гашпаровићем и Н. Боровницом). Библиографија о изведеним објектима и пројектима садржи више десетина библиографских јединица објављених у домаћим и страним часописима.

Значајнији изведени (награђени) објекти: Стамбено насеље Церак Виногради у Београду, 1977-1986; Стамбена групација “Цвећара” у Београду, 1990-1993; Стамбено-пословни објекат у Булевару Ослобођења бр. 63-67а у Новом Саду, 1989 -1998; Стамбено-пословни објекат у Булевару Краља Александра бр.179-181 у Београду, 1989 -2000. Бензинска станица са кафеом у насељу Ново Миријево у Београду (1992-2002), Управно пословни објекат Металс банке у Новом Саду (1998-2007.).

DARKO M. MARUŠIĆ, Full member of AEES from 2007, Full Professor of the Faculty of Architecture, University of Belgrade, was born on February 1, 1940 in Omiš by father Milan and mother Marija, born Jukić. Primary schooling began in Valjevo and general high school completed in Niš in 1959. Graduated from the Faculty of Architecture, University of Belgrade in 1965, in the atelier of Professor Uroš Martinović. In the period 1966-1973 he was employed at the Institute for Architecture and Urbanism of Serbia in Belgrade, and from 1973 to 1983 he worked as teaching assistant at the Faculty of Architecture in Belgrade. At the same faculty he was assistant professor 1983-1989, associate professor 1989-1995 and full professor since 1995. As a member of the Chair for Architectural and Urbanistic Design he was head of the theoretical subject Designing 2 – Residential Facilities, and from 1988 head of Studio 3 (subjects: Synthesis Project 1, 2 and 3). His professional-artistic achievements were verified in 1981. He was Vice-dean for teaching 1998-2000 and Dean in charge in 2000. In the period 1996-1999 he headed the Faculty summer school of architecture at Petnica near Valjevo. Retired in 2005 at Faculty of Architecture University of Belgrade and engaged in lecturing at the Civil-Architectural Faculty University of Niš from 2006.

Professor Marušić was a corresponding member of the Engineering Academy of Yugoslavia from 2000, full member of Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS) from 2007, member of the Association of Painters and Applied Artists of Serbia – APAADS Graphical-painting section), member of the Managing Board of the Society of Architects of Belgrade, member of the Council for urbanism and construction of New Belgrade, Valjevo and Mionica, member of editorial board of the magazine “Architecture and Urbanism” from year 1975 to year 1978.

He obtained the October Award of the City of Belgrade in 1981 (for the flat complex “Cerak Vinogradi” in Belgrade); the “Borba” Award for the best architectural achievement in Yugoslavia in 1993 (for the flat grouping “Flowershop” in Belgrade); Great Award for Architecture of the Union of Serbian Architects in 1993 (for the overall achievements); the “Borba” Award for the best architectural achievement in Yugoslavia in the year 1998 (for the flat-business complex in the Bolivar Oslobođenja in Novi Sad); Special Award of the Association of Architects of Novi Sad in 1999 (for special contribution to architectural creation); Annual Award for Architecture of the Association of Serbian Architects in 1999 and 2000 (for the flat and business object on Boulevar of King Alexander in Belgrade); Award of the Faculty of Architecture in Belgrade in 1985 and 1988 (for advancements in teaching); Charter with Silver Plaque from the Institute for Architecture and Urbanism of Serbia, in 1984, Special recognition of XXV Salon of Architecture, Belgrade 2003, Recognition of XXX Salon of Architecture, Belgrade 2008, Prize “Aleksandar Šaletić” on 40th May Exhibition of APAADS Belgrade 2008.

He is married, wife Milenia B. Jovanović, graduated engineer of architecture.

Professor Marušić published 23 scientific and professional studies, 4 scientific–researching projects, and participated on 22 architectonical–urbanistic competitions (12 prizes and 3 buyings). He has 30 major projects and realizations of the objects and architectural-urbanistic entities. (All the competitions, projects he did with Milenija Marušić, B.Sc.A.E. as co-author, and some of them with Z. Gašparović, B.Sc.A.E. and N. Borovnica, B.Sc.A.E.). The bibliography of the projects and objects constructed includes more dozens of units, published in domestic and foreign periodicals.

Most important awarded and constructed objects: Flat complex Cerak Vinogradi in Belgrade, 1977-1986; Flat grouping “Flowershop” in Belgrade, 1990-1993; Residential-business complex in Bulеvar Oslobođenja 63–67a in Novi Sad, 1989-1998; Residential-business complex in Bulevar Kralja Aleksandra 179-181 in Belgrade, 1989-2000; Petrol station with a café in the settlement New Mirijevo (Belgrade) (1992-2002); Business building of Metals Bank in Novi Sad (1998 – 2007).