МИЛАН М. ЛОЈАНИЦА, редовни члан АИНС од 2004. године, дописни члан Српске академије наука и уметности САНУ од 2006. год. редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, рођен је 8 јануара 1939. године у Београду од оца Милоша и мајке Наде, рођ. Миливојевић. После завршетка гимназије у Београду 1957. године уписао се на Архитектонски факултет Универзитета у Београду, где је дипломирао 1962. године. Од 1963. године ради у Институту за архитектуру и урбанизам СР Србије. На Архитектонском факултету у Београду биран за асистента 1965., доцента 1975., за ванредног професора 1979., редовног професора 1988 године. У оквиру професионалне, стручно-уметничке и научно-наставне делатности обављао је бројне дужности и функције. Његово најзначајније ангажовање везано је за универзитетску наставу, где је у својству шефа катедре, продекана за наставу и руководиоца програма последипломских студија обављао ове функције у више мандата. Осим на Архитектонском факултету у Београду, држао је предавања, изложбе и гостовања и на другим универзитетима, као и на бројним конгресима и семинарима у земљи и иностранству. Члан је више професионалних стручних друштвених асоцијација, међу којима је и члан Већа велике награде Савеза архитеката Србије и члан Српске академије архитеката. За дописног члана Српске академије наука и уметности је изабран 2006. године.

Добитник је више јавних стручних, друштвених и иностраних признања, међу којима су две Октобарске награде Београда, Велика награда Савеза архитеката Србије, Награда Врховног савета града Варшаве, Награда студената Београдског универзитета и бројне највише награде у интернационалним, националним и регионалним селекцијама на професионалним конкурсима за архитектонско-урбанистичка решења у земљи и иностранству. Тежиште стручно-уметничког, научног и образовног рада и делатности проф. Лојанице је у области теорије и праксе архитектонско-урбанистичког пројекотвања. Аутор је више од двадесет изведених пројеката и пројеката чија је реализација у току, а међу којима је више појединачних објеката, пројеката великих нових градских целина и сложенијих реконструкција у оквиру градских централних зона у историјском језгру Београда, Новог Сада, Љубљане, Загреба, Осијека, Требиња, Ваљева, Панчева и др. Тематски оквир задатака обухвата програме од становања и делатности до пословања, трговине, културе, спорта и рекреације. Осим самосталних радова у овој области, најчешће је првопотписани аутор у мањим или већим тимовима и носилац основних концепција дела. У склопу наведених тема, поред реализација и пројеката налази се и више од четрдесет пројеката на јавним конкурсима за архитектонско-урбанистичка решења са преко двадесет освојених највиших награда и признања. Упоредо са пројектантским радом бави се истраживањима у области теорије архитектуре и наставе. У овој области има преко педесет штампаних радова, у оквиру чега три монографске студије, четири стручне публикације о темама пројеката, многе реферате на стручним и научним скуповима, радове објављене у стручним гласилима у земљи и иностранству, као и наставне материјале везане за програме редовних и последипломских студија архитектуре.

Најзначајнија публикована истраживања и студије су: Монографије, књиге, публикације: Гоцлав-Варшава - град модел за 100.000 становника (Interpretation du travail laureatinternational concours - seminaire VarsovieGoclaw); монографија; Центар за анализу и пројектовање просторних система ИСПУ, Београд, 1973, двојезично (М. Л. и група аутора); Претходна студија за избор оптималног система за индустријску производњу стамбених јавних и индустријских објеката - монографија; „Кирило Савић”, ИАУС и Архитектонски факултет, Београд, 1977/78. год; Концепција урбанистичког плана и пројекта центра Ваљева, Студија, стр., Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 1981. године; Савски амфитеатар и простори уз обале Саве, студија могућности трансформације простора у ново градско средиште - излазни ставови; књига; Београд, 1988/93; Одбор за трећи миленијум, САНУ (руковођење вишедисциплинарним тимом и завршни текст, М. Лојаница); Пројект зесполу белградзкиего, Stowarzyszenie architektow Polskih, Varsovie, 1972. (М. Л. и група аутора); Housing block 19а, Belgrade, Architecture contemporaine 86/87, Editions Antony Krafft, Bibliotheque des Arts, Paris - Lausanne, 1986. (текст М. Л., остало М. Л. и група аутора); Пројекти и изведени објекти: Стамбено насеље „Јулино брдо” – Београд, 1967-1971. године, тимски; Систем за пројектовање и изградњу станова и других објеката НС 71. Пројектовање и студијска провера, тимски, 1971. год.; Решење централне зоне Ваљева са уређењем Трга маршала Тита у Карађорђевој улици у Ваљеву, пројекти и реализација, тимски, 1971. до 1980. год.; Дом армије, хотел и команда армијске области у Љубљани, тимски, пројекти и реализација, 1973-1975 год.; Објекти и међупростори блока 19а, Нови Београд, изведено у периоду 1977-1982 год., тимски; Идејна решења ансамбла „Пасарела”, Београд, у реализацији; Угаона зграда на Булевару Краља Александра, изведено 1998. год.; Тржни центар „Лиман”, Нови Сад, пројектовано 1996. год., реализација у припреми. Конкурси: Гоцлав-Варшава, град за 100.000 становника - прва награда на међународном конкурсу 1972. год., тимски; Требиње, центар „Исток” - прва награда на југословенском конкурсу, 1979. године; Пословне зграде „ЈАТ-Југопетрол” на Новом Београду, подељена прва награда на конкурсу по позиву, 1985. год.; Трг Републике и монументални дисплеј у Загребу, друга награда на југословенском конкурсу, 1986. год.; Славија, пословни центар, конкурс по позиву, прва награда, 1992. год.; Тржно-пословни центар „Лиман” у Новом Саду, југословенски конкурс, прва награда, 1996. год.; Хотелско-пословни центар у Рајићевој улици у Београду, јавни конкурс, прва награда, 1999. год.

 

MILAN M. LOJANICA, Full Member of AESS from 2004, Corresponding Member of Serbian Academy of Sciences and Arts, Full Professor at the Faculty of Architecture, University of Belgrade, was born on January 8, 1939 in Belgrade by father Miloš and mother Nada, born Milivojević. Upon completing secondary schooling in Belgrade, 1957, he enrolled in the Faculty of Architecture and graduated in 1962. From 1963 on he was engaged in the Institute of Architecture and city planning of the FR of Serbia. He was elected Teaching Assistant at the Faculty of Architecture in Belgrade in 1965, Assistant Professor in 1975, Associate Professor in 1979, and Full Professor in 1988. In the frame of his professional, artistic, scientific-educational and other activities he has performed numerous duties. His most significant engagement has been in teaching activities at the Faculty of Architecture in Belgrade, where he was several terms Chief of the Department, Vice-dean for Teaching and Head of the Program for Post-graduate Studies. Apart from the Faculty of Architecture in Belgrade, he has also taught at a number of other universities, took part in exhibitions and lectured upon invitation, took active part in numerous conferences and seminars in the country and abroad. He is a member of several professional associations: the Council of Grand Prize of the Serbian Union of Architects, Serbian Academy of Architects. For the Corresponding member of the Serbian Academy of Sciences and Arts is elected in 2006.

He was awarded by several professional, social and foreign awards, including two October prizes of the City of Belgrade, the Great Prize of the Serbian Union of Architects, the prize of the Supreme Council of Warsaw City, Diploma of the Students of the Belgrade University and numerous highest prizes at international, national and regional selections to professional competitions for architectural-city planning solutions in the country and abroad. Professor Lojanica focused his professional, scientific and educational interest on the activities in the field of theory and practice of architectural-city planning design. He is the author of more than twenty realized projects and projects under realization, including numerous individual facilities within the projects of large new city entities and complex reconstruction within central city zones located in the historical core of Belgrade, Novi Sad, Ljubljana, Zagreb, Osijek, Trebinje, Valjevo, Pančevo, etc. Thematic frameworks of these tasks encompass the programs ranging from residential houses to the facilities aimed for business, commercial, cultural, sports and recreation activities. Apart from his independent works in this field, he is mostly the first-signed author of smaller or larger teams and the carrier of the main ideas of the work. The mentioned themes, apart from the realizations and projects, include more than forty projects at public competitions for architecturalcity planning solutions with more than twenty first prizes and valuations. Along with design he is deeply engaged in research work in the field of theory of architecture and education. In this field he published more than fifty works, including three monographs, four professional publications on project themes, numerous papers (reports) presented at professional and scientific meetings, papers published in the professional journals in the country and abroad, as well as educational material aimed for programs of regular and postgraduate studies of architecture. The most significant research works and studies: monographs, books, journals: Goclaw-Warsaw - a town-model for 100.000 inhabitants (Interpretation de travail laureateinternational concours-seminaire Varsovie - Goclaw); monograph: Center for Analysis and Design of Spatial Systems ISPU, Belgrade, 1973; 106 pages, bilingual (M. L. and group of authors); Previous study for selection of optimum system for industrial production of residential houses and industrial facilities - monograph: “Kirilo Savić”, IAUS and Faculty of Architecture, Belgrade 1977/78; 110 pages (functional-spatial aspect); Concept of urban plan and project of the center of Valjevo, Institute of architecture and city planning of Serbia, Belgrade, 1981; The Sava amphitheater and the space along the Sava River, the study on possible transformation of space into a new city core – final assumptions; Belgrade 1988/93; 246 pp., the Board for the Third Millenium, Serbian Academy of Sciences and Arts (Manager of a Multidisciplinary Team and the concluding text); Projekt zespolu belgradzkiego, Stowarzyszenie architektow Polskih, Varsovie, 1972 (M.L. and group of authors); Housing block 19a, Belgrade, Yugoslavia, Architecture contemporaine 86/87, Editions Antony Krafft, Bibliotheque des Arts, Paris-Lausanne, 1986 (text M. L., rest M. L. and group of authors). Projects and Built Facilities: Residential settlement “Julino brdo” - Belgrade, built in 1967-71, team work; A system for design and building of flats and other facilities NS 71. Design and study verification, team work, 1971; Solution for the central zone of Valjevo with arrangement of the square “Trg maršala Tita” in Karađorđeva Street, team work, 1971; The House of Armed Forces and the Army Headquarters in Ljubljana, team work, 1973-1975; Facilities and interspaces of Block 19a, New Belgrade, built in 1977-1982, team work; General Design of the “Pasarela” ensemble, Belgrade; The building at the corner of Bulevar Kralja Aleksandra, 1988; Shopping center “Liman”, Novi Sad, designed in 1996, building in preparation. Competitions: Goclaw-Warsaw, a town for 100 000 inhabitants-First Prize in the international competition 1972, team work; Trebinje, the center “Istok” – First Prize in the Yugoslav competition, 1979; Business facilities “JAT-Jugopetrol” in New Belgrade, First Prize in the competition under invitation, 1985; The Republic Square and Monumental Display in Zagreb, Second Prize in the Yugoslav competition, 1986; Shopping and business center “Liman” in Novi Sad, Yugoslav competition, First Prize, 1996; Hotel and business center in Rajićeva street in Belgrade, public competition, First Prize, 1999.