СВЕТИСЛАВ Д. ЛИЧИНА, редовни члан АИНС од 2004. године, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду у пензији, рођен је 15. октобра 1931. године у Загребу од оца Душана и мајке Марије, рођене Требицки. Основну школу и Прву мушку гимназију завршио 1950. године у Београду. Године 1956. дипломирао на Арехитектонском факултету Универзитета у Београду. После одслуженог војног рока 1957. године запослио се у Урбанистичком заводу града Београда а 1960. године изабран за асистента на Архитектонском факултету у Београду. Као доцент, ванредни професор и редовни професор радио на Катедри за архитектонску организацију простора на којој је био и шеф Катедре у периоду од 1993-1995. године. За дописног члана Инжењерске академије Југославије изабран је 2000. године, а yа редовног 2004. године. Имао је више студијских боравака у иностранству (8); Члан Савета за стамбене послове града Београда 1964-1968; Члан Савета за заштиту животне средине СР Србије 1969.; Члан Комисије за мали урбанизам Извршног савета града Београда; Председник Савеза архитеката СР Србије 1986-1994; Члан Српске Академије Архитектуре од 1998. године.

Признања: „Борбина награда” за најуспешније архитектонско дело у Србији 1974. год. (за објекат Филозофског факултета у Београду); Октобарска награда града Београда” 1980. за објекат Трговинског центра у Лозници; „Велика награда архитектуре Савеза архитеката Србије” за 1985. годину, „за плодотворан и осведочени развој у архитектури”; Награда Савеза архитеката Србије и Министарства грађевина „за најуспешније дело у 1998. години” за објекат Пословни центар „ЈИНПРОС”.

Ожењен и има два сина.

Научна и стручна остварења: Учествује на јавним и ужим архитектонским конкурсима, као активни учесник или члан жирија. Објављених стручних радова (10); цитираност у страним публикацијама (6) и домаћим публикцијама (24) и у периодици и новинама у више наврата. Стручни радови: конкурси (више од 60); неизведени пројекти (20). Значајни конкурсни пројекти на којима је добио признања и прве награде су: Гробница у Спомен Парку Шумарице у Крагујевцу; Спомен комплекс у Монтевидеу у Уругвају; градски центри у Абу Дабију (Емирати) и Тунису; Спортска хала у блоку 25 у Новом Београду; Пословни објекат на углу улица Кнегиње Зорке и Маршала Толбухина у Београду; Пословни објекат “Три листа дувана” у Београду; Блок 26 у Новом Београду; Пословни објекат “Генекс” у Кнез Михајловој улици у Београду; стамбено насеље у Тунису и многи други. Осим конкурсних пројеката запажени су и нереализовани пројекти: споменик у Бродареву, пословни објекат “Астро дизајн” у Новом Београду, хотел у Владимиру (Русија), хотелско лечилишни комплекс на Јалти (Русија), хотел “Хилтон” у Београду и низ других пројеката. Разноврсност, широки дијапазон интересовања и успешност рада на подручју организације и обликовања простора су уочљиво својство архитекте Светислава Личине. Конкурсни радови, пројекти и изведени објекти указују на истраживачки однос према архитектонским проблемима. Спомен гробље у Приштини, посебно узимајући време у којем је настало (1960) представља значајно остварење неспорних уметничких вредности, забележено и у иностраним часописима. Смисао за организацију простора у сложеним и разноврсним урбанистичким, програмским и функционалним условима видљив је у успешним пројектима: Гробље заслужних грађана Београда; Виша економска школа у Београду; Телекомуникациони центар у Београду; Трговински центар “Дрина “ у Лозници; Дом омладине у Зрењанину и Пословни центар ”Јинпрос” У Београду.

Посебно треба истаћи пројекат и реализацију Филозофског факултета у Београду, који је обележио београдску архитектуру седамдесетих година XX века и постао трајна вредност уклапања у сложену матрицу града, афирмишући функционалност и просторни склоп са успешно одабраним материјалима. И на осталим објектима и стамбеним зградама уочава се студиозна анализа функција као и присан осећај за материјал, технику и технологију који су омогућили да се успешно спроведе поступак архитектонске синтезе уз адекватно присуство креативног у реализацији. Од најновијих стваралачких дела професора Личине истичу се Поклонички хотел у Бањској код Манастира Бањска на Косову и Метохији 2007 год., три репрезентативне виле (са сином Александром) код Тивта 2007, пројекат Блокова XXV и XXVI Нови Београд (са А. Стјепановићем) II награда 2007 и идејни пројекат Споменика погинулим војницима 1999. год испред болнице «Драгиша Мишовић» у Београду. Овај Споменик је реализован према пројекту другог аутора. На основу свега овога може се сагирношчу заклључити да упно дело професора арх. Светислава Личине представља значајан допринос српској архитектури последњих деценија XX и почетка XXI века.

 

SVETISLAV D. LIČINA, Full Member of AESS from 2004, Full Professor of the Faculty of Architecture, University of Belgrade, was born on October 15, 1931 in Zagreb, by father Dušan and mother Maria, b. Trebicki. He completed elementary and high school in Belgrade. In 1956 he graduated from the Faculty of Architecture, University of Belgrade. After completing his military service in 1957, he started to work in Belgrade Urban Institute. In 1960, he was elected a teaching assistant at the Faculty of Architecture, Belgrade, where he worked as assistant professor, associate professor and professor at the Chair for Architectural Organization of Space, of which he was head during the period 1993-1995. For the corresponding member of AESSM was elected in 2000.

His main accomplishments are: Several study stays abroad (8); Member of the Belgrade Housing Council, 1964-1968; Member of the Council of Environment Protection of the Republic of Serbia, 1969; member of the Commission for Micro-urban Planning of the Belgrade Executive Council; President of the Architectural Union of Serbia, 1986-1994; Member of the Serbian Academy of Architecture since 1998.

He is married and has two sons.

He is an active participant of public and local architectural competitions or member of the jury. Published professional works - 10; quoted in 6 foreign 24 and in domestic publications, as well as several times in magazines and newspapers. For the building of Faculty of Philosophy he was priced by “Borba Award” for the most successful architectural design in Serbia in 1974 and “Belgrade October Prize” for The Trade Center in Loznica in 1980. He is granted by the "Great Architecture Award” from the Architectural Union of Serbia" in 1985, for "fruitful and approved development in architecture". The “JINPROS Business Center Building”, designed by professor Licina, has been declared as the most successful architectural work in 1988. The important competition designs for which he has obtained the first prices and recognitions are: Mausoleum in The Memory Park “Sumarice“ in Kragujevac, Memory complex in Montevideo (Uruguay), city centers in Abu Dhabi (Emirates) and in Tunis, Sport hall in New Belgade, Housing complex in Belgrade (Zvecanska street), Business Building in Belgrade (corner Kneginje Zorke’s and Marshal Tolbuhin's streets), High Economic School Building in Belgrade, Business building «Three leaves of tobacco» in Belgrade, Business building «Genex» in Knez Mihailo's street in Belgrade, Business building in Housing block 26 in New Belgrade, Residential complex in Tunis, etc. Besides realized projects, are noticed his normalized projects: Monument in Brodarevo, Business building «Astro design» in New Belgrade, Hotel in Vladimir (Russia), Hotel–sanatorium Complex in Jalta (Russia), Hotel «Hilton» in Belgrade and other projects. Diversity and broad diapason of interesting successful work in the field of organization and architectural shape of the space are his remarkable characteristics. The competition works, projects and realised buildings points to his investigation approach to the architectural problems. The Memorial Cemetery in Pristina, especially taking into account time in which it is designed (1960), represents the important work, which is described in some foreign architectural journals. His sense for the space shaping in the conditions of different urbanistic, programmed and functional conditions is visible on many his projects: Cemetery for meritorious citizens in Belgrade, High Economic School Building in Belgrade, Telecommunication Center in Beagle, Trade Center “Drina” in Loznica, Youth Home in Zrenjanin and JIMPROS Business Center Building center in Belgrade. Especially have to emphasize the design and realization of Faculty of Philosophy Building in Belgrade, which has marked the architecture of Belgrade in seventies years of XX century and remains as durable value of fitting it into the complex matrix of the city, affirming functionality and space structure with successfully chosen materials. On other buildings and apartment houses is visible a studious analysis of the function and intimate sense for material, techniques and technology, which enables him to successfully realize the procedure of the architectural synthesis with adequate presence of creativity in the realization. Among newest creative works of Professor arch. Ličina have to emphasize Hotel for pilgrims in Banjska near monastery Banjska (Kosovo and Metohia) 2007, three representative vilas (with his son Aleksandar) near Tivat (Montenegro), Second award for design of the Building blocks XXV and XXVI in New Belgrade (with Professor A. Stjepanović) 2007 and preliminary design for the Monument of perished soldiers in the bombardment 1999 in front of the Hospital «Dragiša Mišović» Belgrade 2007. This monumunet is realised according to design one other author.

According to these data may be concluded that the complete work of professor Svetislav Licina represents an important contribution to the Serbian architecture of last decades XX and beginning of XXI century.