GrubicАЛЕКСАНДАР М. ГРУБИЋ, редовни члан АИНС од 2004. године, редовни професор у пензији Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, рођен је 19. новембра 1929. године у Чалми код Сремске Митровице. Дипломирао је на Геолошко-палеонтолошкој групи Природно-математичког факултета у Београду 1952. На Наравословном факултету у Љубљани одбранио је докторску дисертацију. Радио је у Геозаводу у Београду (1953-1958) као регионални геолог. Затим је прешао на Рударско-геолошки факултет (РГФ) у Београду, где је био: асистент (од 1958), доцент (од 1960), ванредни професор (од 1967) и редовни професор од 1973. до одласка у пензију 1995 године. На РГФ је био управник Завода за геологију и палеонтологију (1974-1976) и шеф Катедре за историјску геологију (1992-1995). Од 1997. године је гостујући професор на Одсеку за рударство у Приједору, Технолошког факултета у Бања Луци. Изван универзитета био је сарадник и научни саветник у Геозаводу (1958-1961) и Геоинституту (1973-1995). Од 1997. је научни саветник Рударског института у Приједору.

Усавршавао се на Сорбони (Лабораторија за геологију) и на Високој националној рударској школи у Паризу (1958), и у Палеонтолошком институту Универзитета у Бечу (1959). Експертизе и дуже теренске радове изводио је у централном и северном Тунису (Атласиди, 1965 и 1970), у Турској (Анадолиди и Тауриди, 1973) и либијском делу централне Сахаре (као главни геолог великог пројекта „Западни Фезан”, 1981-1985). Члан је Српског геолошког друштва (од 1954; председник од 1981 до 1982 и од 1998 до 2002), Француског геолошког друштва (од 1958), Карпатско-балканске геолошке асоцијације (од 1960), Савеза геолошких друштава СФРЈ (председник 1985 до 1990), Интернационалне комисије за историју геолошких наука (ИНХИГЕО од 1987), Одбора за геодинамику (од 1982) и Одбора за живот и дело српских научника САНУ (од 2000). Почасни је члан Словачког геолошког друштва (од 2006), одбора за геонауке Академије наука Републике Српске (од 2000).

Добио је више захвалница, плакета, медаља, повеља и награда. Професор Грубић је објавио преко 400 текстова, од тога 130 научних радова штампаних у домаћим часописима и на разним скуповима, 80 у иностранству и на међународним скуповима, затим 200 мањих прилога и стручних радова и девет књига (седам монографија и два уџбеника). Учествовао је у реализацији 31 научног и 27 привредних пројеката и 30 студија у земљи и десетак пројеката у иностранству. У својим научним радовима проф. др Грубић је третирао четири групе проблема: регионално-геолошке, палеонтолошко-биостратиграфске, бокситашке и теоријске. У иностранству најзапаженији су му били радови из геологије Југославије, о југословенским бокситима, рудистима и сферактинидима. Посебан значај имају његови теоријски радови о геолошким формацијама. Велики део његовог ангажовања у струци био је посвећен примени савремене геолошке науке у практичним пословима.

Током каријере био је учесник на шездесетак научних скупова у земљи и тридесетак у иностранству. Био је организатор и председник Међународног симпозијума о геологији Ђердапа (Доњи Милановац и Баја Херкулане, 1997) и XVIII Конгреса Карпатско-балканске геолошке асоцијације (Београд, 2006). На XIII, XIV, XV и XVI конгресу Карпатско-балканске геолошке асоцијације у Кракову, Софији, Атини и Бечу предводио је југословенску националну делегацију.

 

ALEKSANDAR M. GRUBIĆ, Full Member of the AESS from 2004, Emeritus Professor of the Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, was born on November 19, 1929 at Čalma near Sremska Mitrovica. Graduated from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in Belgrade, Department of Geology and Paleontology, in 1952. He earned his Ph.D. degree at the Faculty of Natural Sciences in Ljubljana in 1958. He worked with Geozavod, Belgrade from 1953 to 1958 as a regional geologist. He joined the Faculty of Mining and Geology in Belgrade in 1958, to work as teaching assistant, then as assistant professor (1960-1967), associate professor (1967-1973) and full professor, from 1973 to his retirement in 1995. At the Faculty of Mining and Geology he was director of the Institute of Geology and Paleontology (1974-1976) and the head of the Chair of Historical Geology (1992-1995). From 1997 on, he has been the visiting professor of the Technology Faculty of Banja Luka, Mining Department in Prijedor.

He was also professional associate and scientific adviser in Geozavod (1958-1961) and Geoinstitut (1973-1995). He received advanced training at Sorbonne (Laboratory of Geology) and at the Great National Mining School in Paris (1958), as well as at the Institute of Paleontology of the University in Vienna (1959). He carried out extensive field and expert works in the central and north Tunisia (1965 and 1970), Turkey (1973), the Lybian central part of the Sahara desert (as a chief geologist of the great project „West Fezan”, 1981-1985). Professor Grubić is a member of the Serbian Geological Society, Geological Society of France, Karpatho-balkan Geological Association (president 2002-2006), Union of Geological Societies of the SFR of Yugoslavia, International Committee for History of Geological Sciences (INHIGEO), Committee for Geodynamics, Committee of the life and work of Serbian scientists of the Serbian Academy of Sciences and Arts, the foreign member of the Academy of the Republika Srpska. Honorary member of Geological Society of Slovakia.

Professor Grubić is a laureate of the numerous awards, letters of thanks, medals, plaques, etc. Professor Grubić has published more than 400 papers, 120 scientific papers in the domestic journals and at many meetings, 80 abroad and on international gatherings, about two hundred of supplements and professional papers and nine books (seven monographs and two textbooks). He took part in the realization of 31 scientific and 27 economic projects and 30 studies in the country and about ten projects abroad. In his scientific papers Professor Grubić has dealt with four groups of problems: regional-geological, paleontological-biostratigraphic, bauxite and theoretical problems. Abroad, his most recognized papers are those concerning the Yugoslav geology, Yugoslav bauxite, Rudists and Sphaeractinides. His theoretical papers on the geological formations are of particular significance. He has devoted a great deal of his work to the application of actual geological science in practice.

He took part in about sixty scientific gatherings (congresses, symposia, colloquia, and other types of meetings) in the country and thirty abroad. He was also the organizer and the president of the International Symposium on Geology of the Iron Gate on the Danube (Donji Milanovac and Baja Herkulane, 1997) and XVIII Congress of Karpatho-Balkan Geological Association (Belgrade, 2006).