МИХАИЛО С. ЧАНАК, редовни члан АИНС од 2007. године, научни саветник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије у пензији, рођен је 2. јуна 1932 у Београду, од оца Стевана и мајке Олге, рођ. Динић. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Године 1957. дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,45. На истом факултету је магистрирао 1975 са темом „Функционални аспекти организације стана и њихов утицај на формирање стамбених структура” и докторирао 1984. године са темом „Вредновање квалитета у стамбеној изградњи и становању”. Научно звање Виши научни сарадник стекао је 1985., а Научни саветник 1993. године. Државни испит је положио 1962. године. Специјалистички курс „Префабрикација у грађењу” у организацији CSTB у Паризу, завршио је 1967 год. Ожењен (супруга: Др. Нада Чанак рођ. Ђуричин, еколог; син Милош, архитекта).

Године 1957. запослио се у Институту за испитивање материјала Србије, где је у периоду 1970-1986 био директор Центра за становање. У периоду 1986-1988 био је директор Института за архитектуру и урбанизам Србије, а затим у истом институту остаје у функцији научног саветника до пензионисања 1999. године. У периоду 1968-1987 је био члан југословенске делегације у Групи за грађевинарство Комитета за становање, грађевинарство и планирање ЕЕК УН у Женеви. На његов предлог усвојен је и реализован међународни истраживачки пројекат „Вредновање квалитета у становању” у периоду 1982-1987. Са рефератима је учествовао на више домаћих и међународних конгреса и семинара. Говори француски а служи се енглеским, немачким и руским. Од 1991. године са сином Милошем Чанком, архитектом, отвара у Београду Биро за архитектонско пројектовање, истраживање и едукацију ARD (Architectural Research & Design). Од 1983. године води познати припремни течај за студије архитектуре намењен ученицима завршне године средњих школа.

Научни опус др Чанка обухвата преко 60 студија, чланака у стручним часописима и извештаја на конгресима и семинарима, међу којима се истиче група студија посвећених функционалним аспектима структуре, опреме, организације, димензионалних параметара и концепције станова и стамбених зграда, чија је синтеза дата у студији „Функционална концепција и употребна вредност стана” ИМС, 1976. У оквиру радног тима учествовао је у истраживањима услова становања у новобеоградским блоковима 21, 22 и 29 на највећем узорку у нашој земљи „Друштвена структура стамбеног насеља” (група аутора), ИМС, 1978. У оквиру тимова учествовао у изради норматива за пројектовање станова у усмереној стамбеној изградњи, ЈНА и Београду, као и индивидуалних стамбених објеката. Био је координатор југословенског тима на изради међународне монографије „South-south Cooperation in the Field of Housing and Housing Construction” ИАУС, 1986. Преко 15 његових студија и чланака у стручним часописима посвећено је унапређењу употребне вредности станова и стамбених зграда у системима ИМС, Јинграп, Ecodomus и Ивањица (самостално или у оквиру радних тимова). Овде спадају: „Функционални и архитектонски аспекти монтажног скелетног система ИМС”, ИМС, 1968; „Студија функционалних и обликовних могућности система Ecodomus”, АРД, 1991 (са М. Чанком) итд. Више радова је посвећено утврђивању употребне вредности појединих распона у скелету и носећим зидовима, анализи комбинација распона, као и компаративној анализи скелета и система са носећим зидовима: „Упоредна анализа функционалних могућности скелетних система и система са попречним носећим зидовима”, ИМС, 1978; „Велики распони код попречних зидова у стамбеној изградњи”, ИМС, 1981; „Утврђивање употребне вредности конструктивних система”, ИМС, 1983, итд.

Преко 20 његових студија, чланака у стручним часописима и извештаја на конгресима и семинарима посвећено је теорији и пракси квантитативног вредновања квалитета и употребне вредности у становању и стамбеној изградњи. Теоријски аспекти овог проблема су осветљени у његовој докторској дисертацији, док је практична провера добијених истраживачких резултата спроведена преко већег броја конкретних поступака вредновања тзв. „модела”. Заједнички принципи за формирање ових модела дефинисани су у синтезном материјалу „The Universal System for Evaluation in the Field of Housing, Building and Planning YU 88”, националној монографији приказаној на Међународном семинару о вредновању квалитета танова у Копенхагену 1988. године у организацији Комитета за грађење, становање и планирање ЕЕЦ, УН. Јавни и позвани конкурси (избор): Здравствене станице у Хрватској (група аутора), В награда, 1954; Решење трга палих бораца у Чачку (група аутора), III награда, 1954; Централна зона Новог Београда (група аутора), II награда и реализација, 1958; Комплекс аутопредузећа „Војводина”, Нови Сад (група аутора), подела I награде, 1959; Типске стамбене зграде ЗУКД, Београд (група аутора), I, II i III награда, 1960; Блок 29, Нови Београд, I награда, 1968; Блок 22, Нови Београд (са М. Митићем), III награда, 1968; Блок 23, Нови Београд (са М. Митићем), II награда, 1968; Три стамбене куле код железничке станице, Нови Сад (са М. Митићем), II награда, 1968; Потез уз Булевар Војводе Степе, Београд (група аутора), III награда, 1969; Блок 3 код железничке станице, Нови Сад, II повишена награда, 1969; Стамбено насеље Кијево Кнежевац, Београд (са А. Ђокићем), 1971, итд.; Пројекти и реализације (избор): Стамбени и пратећи објекти у Блоку 21, Нови Београд (група аутора), 1600 станова, 1961/63; Стамбени објекти у насељима Лиман I и II, Нови Сад, 920 станова, 1962- 1965; Стамбена зграда у насељу Слатина, Тузла, 200 станова, 1965; Стамбени објекти у Блоковима 45 и 70, Нови Београд, 800 станова, 1968/72; Стамбени и пратећи објекти у Блоку 29, Нови Београд (са М. Митићем), 1100 станова, 1970-1972; Стамбени објекти у Блоку 2 код железничке станице, Нови Сад, 800 станова, 1969-1972; Стамбено насеље Кијево-Кнежевац у Београду (са А. Ђокићем), 6000 станова, 1971-80; Стамбено насеље Кошутњак у Београду (са А. Ђокићем), 160 станова, 1981-83; Стамбени објекти у блоку 57, Бежанија, Београд (са Д. Симићем), 66 станова, 1983-1985; Стамбени објекти у насељу Бежанија, Београд (са Д. Симићем и П. Напијалом). 300 станова, 1982-1985; Стамбени објекти у ул. Цара Лазара, Лозница, 133 стана, 1990-1992; Зелена пијаца у Бањи Ковиљачи, 1990; Каталог типских индивидуалних стамбених зграда „Ecodomus” (са М. Чанком), 1992; Надградње већег броја ауторових раније изведених колективних стамбених зграда, Нови Сад, 1997-1999; Управна зграда издавачког предузећа „Креативни центар”, Београд, 2000-2002, итд.

 

MIHAILO S. ČANAK, Full Member of AESS from 2007, Retired Scientific Adviser, Institute for Architecture and Town Planning of Serbia, was born on June 2, 1932 in Belgrade, by father Stevan and mother Olga, b. Dinić. He graduated from the Faculty of Architecture, University of Belgrade in 1957, with average note 9.45. At the same faculty he obtained his M.Sc. degree with the thesis “Functional Aspects of the Organization of Apartments and their Influence on the Formation of Apartment Structures” in 1975 and Ph.D. degree with the thesis “Evaluation of Quality of Housing Construction and of Life in Apartments” in 1984. He became Senior Research Associate in 1985 and Scientific Adviser in 1993. In 1962 he passed the State Examination. Graduated the specialized course “Prefabricated Building Construction” in Paris, in 1967. Married, wife Nada, son Miloš, architect. In the Institute for Materials Testing, Belgrade worked from 1957 to 1986, in the period 1970-1986 as Director of the Housing Center. In 1986, he joined the Institute for Architecture and Town Planning of Serbia as its Director to 1988, and remained there as scientific adviser to his retirement in 1999. During 1968-1987 he was a member of the Yugoslav delegation in the Group for Building EEC UN in Geneva. His proposal of the international research project “Quality Evaluation in Housing” was implemented during 1982-1987. He presented reports at a number of Yugoslav and international congresses and workshops. He speaks French.

In 1991, together with his son Miloš, he opened the Bureau for Architectural Design Research and Education ARD. Since 1983 he has regularly run preparatory courses for the future students of architecture. The scientific opus of Dr. Čanak encompasses more than 40 studies, articles in scientific journals and reports at congresses and workshops, devoted to the functional aspects of structures, equipment, organization, dimension parameters and concepts of apartments and apartment buildings, and their synthesis is the study “Functional Concept and Value in Use of Apartments” IMS, 1976. Within a team, he studied living conditions in the New Belgrade apartment blocks 21, 22 and 29 on the largest sample in our country “Social Structure of a Housing Settlement”, IMS 1978. He participated in the elaboration of the standards for design of apartments in Directed Housing Construction in the YPA and Belgrade, and of individual apartment houses. He coordinated work of a Yugoslav team working on the monograph “South-south Cooperation in the Field of Housing and Housing Construction” IAUS 1986. Over 15 studies and articles in professional magazines are devoted to the improvement of the values in use of apartments and apartment buildings in the systems IMS, Ingrap, Ecodomus and Ivanjica. To this group belong: “Functional and Architectural Aspects of the Prefabricated Skeleton System IMS”, IMS, 1968: “A Study of Functional and Form Possibilities of the Ecodomus System” ARD, 1991 (with M. Čanak), etc. A number of works devoted to the determination of the value in use of various spans in the skeletons and of the systems with bearing walls: “A Comparative Analysis of the Functional Possibilities of Skeleton Systems and of Systems with Transversal Bearing Walls”, IMS, 1978; “Big Spans Between Transversal Walls in Housing Construction”, IMS, 1981; “Determination of the Value in Use of Structural Systems”, IMS, 1983, etc.

Over 20 studies, articles in professional magazines and reports at congresses and workshops of Dr. Čanak are devoted to the theory and practice of quantitative evaluation of the quality and of the value in use of apartments and of housing construction. The theoretical aspects of that problem have been given in his Ph.D. thesis, while practical verification of the research results was performed in a number of concrete evaluation procedures of the so called “models”. The common principles for the elaboration of these models are defined in the synthetic work “The Universal System for Evaluation in the Field of Housing, Building and Planning YU.88” IAUS 1988, a national monograph, which was presented at the International Workshop on the Evaluation of Quality of Apartments in Copenhagen in 1988, organized by the Committee for Building, Housing and Planning of the EEC, UN. Public competitions and competitions on invitation: Medical centers in Croatia and B&H (group of authors) 3rd and 4th prize, 1954; Killed Warriors Square in Čačak (group of authors), 3rd prize, 1954; Central zone of New Belgrade (group of authors), 2nd increased prize and construction, 1958; Complex of car company “Vojvodina”, Novi Sad (group of authors), divided 1st prize, 1959; Standard apartment buildings ZUKD Belgrade (group of authors), 1st, 2nd and 3rd prizes, 1960; Block 29, New Belgrade, 1st prize, 1968; Block 22, New Belgrade (with M. Mitić), 3rd prize, 1968; Block 23, New Belgrade (with M. Mitić), 2nd prize, 1968; Housing towers near Novi Sad Railway Station (with M. Mitić), 2nd prize, 1968; Area along the Vojvode Stepe Boulevard, Belgrade (group of authors), 3rd prize, 1969; Block 3 near the railway station, Novi Sad, 2nd increased prize, 1969; Housing settlement Kijevo, Kneževac, Belgrade (with A. Đokić) 1971, etc.; Designs and constructions: Housing and auxiliary buildings in block 21, New Belgrade (group of authors), appr. 1600 apartments, 1961/63; Apartment buildings in the areas Liman I & II, Novi Sad, appr. 920 apts. 1962-65; Apartment building in the housing area Slatina, Tuzla, appr. 200 apartments, 1965; Apartment buildings in blocks 45 and 70, New Belgrade, appr. 800 apts, 1968-72; Apartment and auxiliary buildings in block 29, New Belgrade, 1100 apartments, (with M. Mitić) 1970-72; Apartment buildings in block 2, near the railway station Novi Sad, appr. 800 apartments, 1969-72; Housing area Kijevo-Kneževac, Belgrade (with A. Đokić), appr. 6000 apts., 1971-80; Housing area Košutnjak, Belgrade (with A. Đokić), appr. 160 apartments 1981-83; Apartment buildings, block 57 Bežanija, Belgrade (with D. Simić), 66 apartments, 1983-85; Apartment buildings in Bezanija, Belgrade (with D. Simić and P. Napijalo) 1st phase, 300 apartments, 1982-85; Apartment buildings in Cara Lazara street, Loznica, appr. 133 apartments, 1990-92; Farmers' market in Banja Koviljača, 1990; Catalogue of standard individual apartment houses according to the “Ecodomus” system (with M. Čanak), 1992; Enlargement of a number of apartment buildings, Novi Sad, 1997-99; Headquarters of the publishing house “Kreativni centar”, Belgrade 2000-2002, etc.