Ristic MomciloМОМЧИЛО М. РИСТИЋ, почасни члан АИНС од 1999. године, редовни члан Српске академије наука и уметности, редовни професор Универзитета у Београду, рођен је 27. јула 1929. године у Мрчајевцима (Србија). Дипломирао је на Технолошком факултету Техничке велике школе у Београду 1954. године и докторирао на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 1962. године. Наука о материјалима је област научног рада проф. Ристића, са ужом оријентацијом на Прогнозу својстава материјала, Физику и технологију синтеровања.

Професионална активност: Предузеће „Цер”, Чачак (1955-1959); Институт за нуклеарне науке „Борис Кидрич”, Винча (руководилац Одељења за керамичка нуклеарна горива (1959-1974); Технички факултет Универзитета у Нишу (ванредни професор) (1967-1969); Електронски факултет Универзитета у Нишу (редовни професор) (1969-1974); Indian Institute of Technology, Kanpur – India (инострани члан за оцену докторских дисертација) (1972-); McQuire University, New South Wales – Australia (члан комисије за избор професора) (1975-), Филозофски факултет Универзитета у Нишу (редовни професор по позиву) (1976-); Технички факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу (редовни професор по позиву) (1978-2001); Међународни институт за науку о синтеровању (главни уредник међународног часописа “Science of Sintering”) (1962-); Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (главни уредник едиције „Монографије науке о материјалима”) (1980-).

Оснивач је Београдске школе синтеровања. Под његовим руководством одбрањено је 53 докторске дисертације и 106 магистарских теза као и специјализација младих научних радника из Србије, Русије, Украјине, Шведске, Пољске и Чехословачке (1982-).

Објавио је 922 научна рада, од чега 488 у страним и 434 у домаћим часописима, као и 32 књиге. Председник Организационог комитета 10 World Round Table Conferences on Sintering.

Члан је бројних академија и научних организација: Редовни члан Српске академије наука и уметности; инострани члан Националне академије наука Украјине; инострани члан Руске академије техничких наука; инострани члан Македонске академије наука и уметности; почасни члан Академије инжењерских наука Србије; генерални секретар Међународног института за науку о синтеровању, почасни члан Српског хемијског друштва, почасни члан Међународног биографског института; fellow Америчког керамичког друштва; почасни члан Друштва физикохемичара Србије, почасни члан ЕТРАН-а, редовни члан Америчког института за металургију праха, члан Интернационалног биографског друштва, почасни члан Међународног биографског центра, инострани члан Америчког технолошког друштва, почасни члан Међународног биографског центра САД, fellow Међународног биографског друштва САД.

Носилац је значајних награда и признања за научне доприносе: Сребрна плакета града Београда за 1975; Плакета Универзитета у Нишу; Плакета Немачке академије наука; Међународна Френкељева награда; Плакета Лехигх Университy; Плакета Макс-Планцк института; Почасна диплома Кијевског политехничког института; Почасна диплома Међународног института за науку о синтеровању; Медаља Међународне академије “Golden Fortuna”, Златна значка Савеза инжењера металургије Пољске; Повеља и плакета Електронског факултета у Нишу; Повеља и плакета Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду; Повеља Српског хемијског друштва; Плакета Научног центра за електронске материјале у Варшави; Почасна диплома International Biographical Institute (Oxford), итд.

 

MOMČILO M. RISTIĆ, Honorary Member of the AESS from 1999, full member of the Serbian Academy of Sciences and Arts, was born on July 27, 1929 in Mrčajevci (Serbia). In 1954 he earned his B.Sc. from the Faculty of Technology at the Belgrade University and in 1962 his Ph.D. at the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade University. The material science is the area of scientific work of prof. Ristić, specifically the Prognostics of material properties and the Physics and Technology of Sintering.

Professional employment: “Cer” plant in Čačak (1955-1959); the Institute of Nuclear Sciences „Boris Kidrič“, Vinča (Head of the nuclear ceramic fuels division) (1959-1974); Technical Faculty, University of Niš (associate professor) (1967-1969); Faculty of Electronic Engineering, University of Niš (full professor) (1969-1974); Indian Institute of Technology, Kanpur – India (foreign member for PhD thesis assessment) (1972-); McQuire University, New South Wales – Australia (member of an professor election committee) (1975-), Faculty of Philosophy, University of Niš (invited full professor) (1976-); Technical Faculty in Čačak, University of Kragujevac (invited full professor) (1978-2001); International Institute for sintering sciences (Editor-in-Chief of the “Science of Sintering” International Journal (1962-); Centre for Multidisciplinary Studies of the Belgrade University (Editor-in-Chief of the “Monograph on material science” edition) (1980-).

He is the founder of the Belgrade School of Sintering. Under his mentorship, 53 doctoral thesis were defended, as well as 106 Master of Science thesis, and specializations of young scientific professionals from Serbia, Russia, Ukraine, Sweden, Poland and Czechoslovakia (1982-).

He has published 922 scientific papers, 488 of which in international and 434 in domestic journals, as well as 32 books. He was the president of the Organizing Committee of 10 World Round Table Conferences on Sintering.

Academician Ristić is the member of a number of academies (Full Member of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Foreign Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Foreign Member of the Russian Academy of Technological Sciences, Foreign Member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts, Honorary Member of the Academy of Engineering Sciences of Serbia, general Secretary of the International Institute for the Science of Sintering, Honorary Member of Serbian Chemical Society, Honorary Member of the International Biography Institute, fellow of the American Ceramic Society, Honorary Member of the Association of Physico-chemists of Serbia, Honorary Member of ETRAN, Full Member of the American Institute for Dust Metallurgy, member of the International Biography Society, Honorary Member of the International Biographical Centra of the USA, fellow of the Internation Biographical Society of USA.

He was awarded with a number of renowned prizes and awards for scientific contributions: the Silver Plaque of the City of Belgrade for 1975, the Plaque of the Niš University, the Plaque of the German Academy of Sciences, the Frenkel Prize, the Plaque of the Lehigh University, the Plaque of the Max-Planck Institute, Honorary Diploma of the Polytechnic Institute in Kiev, Honorary Diploma of the International Institute for the Science of Sintering, Medal of the International “Golden Fortuna” Academy, the Golden Badge of the Polish Metallurgy Engineers Society, the Charter and the Plaque of the Faculty of Electronic Engineering, Niš University, the Plaque of the Centre for Multidisciplinary Studies of the Belgrade University, the Charter of the Serbian Chemical Society, The Plaque of the Science centre for electronic materials, Warsaw, Honorary Diploma of the International Biographical Institute (Oxford), etc.