MPopovic2MИОДРАГ ПОПОВИЋ, дописни члан Академије Инжењерских Наука Србије (АИНС) од 2007. године, рођен је 16. јула 1948. године у Врању у учитељској породици од оца Владана и мајке Даринке (рођ. Кнежевић). Гимназију је завршио у Врању 1967. године, као ђак генерације. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Београду, 1972. године као најбољи студент у генерацији. На истом Факултету је одбранио магистарску тезу 1975. године и докторску дисертацију 1979. године. По дипломирању запослио се као сарадник у Институту “Михаило Пупин” у Београду, али је већ октобра 1972 изабран за асистента на Електротехничком факултету. У звање доцента изабран је 1981. год, у звање ванредног професора 1988. год, а у звање редовног професора 1994. год. Од 1996 па до 2006. године био је шеф Катедре за електронику. Био је продекан Електротехничког факултета у два мандата 1987-91, а марта 2007 изабран је за Декана Електротехничког факултета у Београду. Био је председник Стручног већа за електротехничке науке Универзитета у Београду 1996-98 и 2000-02 и члан Одбора за електротехнику при Министарству за науку.

Ожењен је и са супругом Жељком има сина Владана.

Сам или са коауторима је објавио око 200 радова у часописима или зборницима симпозијума, конференција и конгреса. Објавио је једно поглавље у интернационалној монографији у издању познатог издавача Springer-Verlag. Под његовим руководством урађено је и одбрањено више десетина дипломских радова, 17 магистарских теза и 4 докторске дисертације. Аутор је или коаутор преко 20 пројеката, елабората и студија из области обраде сигнала и електронике. Руководио је великим бројем научних или образовних пројеката или потпројеката финансираних од стране националних или међународних организација. Био је члан више од 20 програмских и научних комитета међународних или националних конференција. Члан је више интернационалних стручних организација (IEEE, EURASIP, Pattern Recognition Society, ЕТРАН, Друштво за телекомуникације,...). Рецензент је радова у интернационалним часописима: IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Signal Processing Letters, IEE Proceedings: Vision, Speech and Signal Processing, Electronics Letters, као и у свим домаћим часописима.

Аутор је или коаутор седам универзитетских уџбеника од којих су неки доживели велики број издања. Три уџбеника су били прве универзитетске публикације на српском језику у одговарајућим областима.

Почев од 1972 бавио се научним радом у више области електротехнике и рачунарства. У прву групу спадају радови посвећени пројектовању аналогних (пасивних, микроталасних и активних) филтара. Из ове групе посебно треба издвојити рад који је поводом годишњице IEEE Circuits and Systems Society истакнут као један од највећих допиноса научника из Европе пројектовању филтарских функција са линеарном фазом. Резултати овог рада искоришћени су у конструкцији прве генерације Nokia мобилних телефона. Друга група радова везана је за брзе алгоритме за обраду сигнала, који се често цитирају у литератури. На крају, трећа група радова се односи на дигиталну обраду биомедицинских сигнала. Неки од ових радова су публиковани у водећим биомедицинским часописима и значајно су утицали на истраживања других научника у одговарајућим областима. Посебно нагласити да су многи публиковани научни резултати нашли практичну примену, како у стручним радовима самог аутора, тако и у реализацијама других аутора и компанија. Према непотпуним подацима, радови др. Поповића су цитирани преко 80 пута у публикацијама других аутора.

Добио више награда за успех на студијама. За свој дипломски рад је добио Октобарску награду Београда за студентске радове, 1972. год. На конференцији ЕТАН-а у Струги 1983. год добио је награду за најбољи рад у Секцији за електрична кола и системе.

 

MIODRAG POPOVIĆ, corresponding member of Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS) from 2007, was born on July 16, 1948. at Vranje, in a family of schoolteachers, by father Vladan and mother Darinka, b. Knežević. He finished secondary school at Vranje in 1967. as the best in generation. He got B.Sc. at the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade in 1972, also as the best student in his generation. At the same Faculty, he got M.Sc. degree in 1975. and Ph.D. degree in 1979. After finishing his studies, he spent a short time at the Mihailo Pupin Institute in Belgrade, and from October 1972 he got full time employment as teaching and research assistant at the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade. He become Assistant professor in 1981, Associate professor in 1988, and Full professor in 1994. From 1996 to 2006 he was the Head of Department of Electronics. He was Vice-Dean of the Faculty of Electrical Engineering from 1987 to 1991, and from March to now he is the Dean of the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade. Also, he was the President of Expert Council for Electro-technical Sciences of the University of Belgrade in 1996-98 and 2000-02, and member of Committee for Electrotechnics at the Ministry of Science.

He is married with Željka and has son Vladan.

He has authored or coauthored about 200 papers in journals or proceedings of conferences, symposia and congresses. He wrote a chapter in an international monograph published by Springer-Verlag. He was supervisor of several tens of diploma thesis, 17 M.Sc. thesis and 4 Ph.D. dissertations. He is author or coauthor of more than 20 projects and studies in the fields of signal processing and electronics. He was leading person in a number of scientific or educational projects financed by international or national organizations. He was member of more than 20 Program committees of international or national conferences. He is member of several international professional organizations (IEEE, EURASIP, Pattern Recognition Society, ETRAN, Telecommunication Society,...). He is reviewer for papers in several international journals: IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Signal Processing Letters, IEE Proceedings-Vision, Speech and Signal Processing, Electronics Letters, as well as in all national journals.

He is author or coauthor of seven university textbooks, of which few of them had several editions. Three of them were first textbooks in Serbian in respective fields.

From 1972 he started his research in several fields of electrical and computer engineering, First group of his papers are devoted to analog filters (passive, microwave, and active). From this group, one paper should be especially noted, because it was cited on the occasion of the 50th anniversary of IEEE Circuits and Systems Society as one of greatest contribution of European scientists to the design of linear phase filters. The results of this paper were used in the design of first generation of Nokia mobile phones. The second group of papers is about fast algorithms for digital signal processing, which are often cited in literature. Finally, third group of papers are related to digital signal processing of biomedical signals. Some of these papers are published in the leading scientific journals and they had significant influence to the research of other scientists in this field. It is important to note that most of published results have been applied, by the author himself, or by the other authors or companies. Based on an incomplete search, the publications of Dr Popović are cited more than 80 times in the publications of other authors.

Prof. Popović got a lot of awards as a student. His diploma thesis was awarded by October prize for students in 1972. At ETAN Conference in Struga in 1983, he got award for the Best paper in Circuits and systems.