spasoje_krunicСПАСОЈЕ КРУНИЋ, дописни члан Академије Инжењерских Наука Србије (АИНС) од 2007. године, рођен је 23. октбра 1939. године у Никшићу, од оца Војислава и Мајке Јелене, рођене Кокољ. Гимназију завршио у Обреновцу 1958. Дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 1968. Пројектант и шеф одсека у стамбено-комуналном предузећу Нови Бечеј, 1968-1970. Пројектант у Заводу за урбанизам Зрењанин, 1970. Водећи пројектант у Заводу за изградњу Београда, 1970-1985. Самостални уметник, 1985-1995. Доцент, 1995, ванредни, 1998 и редовни професор Архитектонског факултета у Београду, 2000. Шеф катедре за архитектонско и урбанистичко пројектовање на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2001-2002. Одржао је предавања о архитектури на Архитектонском факултету у Варшави, 2004. и у Српском друштву Свети Сава у Прагу, 2007. Члан Савеза архитеката Србије (САС) и Друштва архитеката Београда (ДАБ) од 1968. године. Члан Удружења ликовних уметника примењене уметности и дизајна Србије (УЛУПУДС) од 1971. године. Члан редакције Клуба младих архитеката (КМА), 1960-1965. Уредник каталога за изложбу Српска архитектура XX века у Културном центру Србије у Паризу, 2006. године. Уредник књиге Средњовековни манастири и цркве Србије, 2006. године; Председник Извршног одбора Скупштине Београда, 1997-2000. Потпредседник Републичке Владе, 2000-2001. Комесар српског наступа на X Бијеналу светске архитектуре, Венеција, 2006; Диплома заслужног грађанина општине Краљево, 1983. Октобарска награда града Београда, 1984. Диплома Мајског салона УЛУПУДС-а, 1985. и 1995. Плакета УЛУПУДС-а, 1984, 1988, 1991. и 1992. Велика награда Србије за примењену уметност и дизајн, 1991. Златна значка КПЗ Србије (Културно просветна заједница Србије), 1991. Златни беочуг Београда, 1992. Борбина награда за архитектуру, 1996. и 2001. Велика награда Савеза архитеката Србије, 1999. Годишња награда Савеза архитеката Србије, 2001.

Аутор са М. Р. Перовић монографије Никола Добровић, есеји, пројекти, критике, Архитектонски факултет, Београд, 1998. Библиографија: Решење спомен парка у Краљеву, Архитектура урбанизам, бр.61-62, Београд 1970, 134; Миодраг Јовановић, У селу Опову, НИН 10.1.1971, 47; Д. Поповић, Границе актуелности, Политика, 27.2.1982; Токови неимарства, НИН 14.3.1982, 39; Дарко Поповић, Вредност наслеђа, НИН 2.1.1983, 32-33; Дарко Поповић, Испред времена, НИН 16.10.1983, 37-38; Међу најбољима - најбољи, Политика 17.10.1984, 10; Михајло Митровић, Палата за сва времена, Политика 3.6.1989; Салон, 1975; Салон, 1982, 72; Салон, 1993, 9; А. Миленковић, Архитектура хоризонти вредновања, Научна књига 1988, 117, 121; И. Штраус, Архитектура Југославије 1945 - 1990, Сарајево, 1991, 200 – 201.; (Фотографије Пословног објекта у Кнез Михаиловој ул.) Форум, бр.31, изд. САС, Београд јануар 1995; Михајло Митровић, Тумачи свог времена, Политика 16.3.1996; Даме и господо, Форум, бр. 34, изд. САС, Београд 1996, 14; Д. Милашиновић Марић, Убедљивост става, Глас јавности, 31.3.2000; М. Х. Јевтић, Моћ камених зидова, НИН, 14.2.2002, 44 - 45: Д. Милашиновић Марић, Водич кроз модерну архитектуру Београда, Београд 2002, 26, 70; Архитектура и урбанизам, бр.10, 2002, 56, Годишња награда Савеза архитеката Србије; М. Перовић, "Architecture in Serbia: On the threshold of the Third Millennium", Architecture in Greece, (Атина) No. 34,2000, nn.18 – 20; В. Н. Белусов, Современая архитектура Сербии, 2000, 123; М. Перовић, Српска архитектура 20. века, идавач Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2004, 123н169, 130н172, 160н199, 200, 200, 204, 205-209, 224, 226, 228, 240, 246, 250.; The Phaidon Atlas Of Contemporary World Architecture, London, 2003,613, који обухвата период од 1998-2003 године (дела из 75 земаља) приказао је Меморијални дом на Равној Гори као једино дело из Србије и Црне Горе; Tadeusz Barucki, World arhitects about architecture, Kanon, Варшава, 2005, 348. Владимир Николаевич Белоусов, Путешествије по српској архитектури, издавач: Савез архитеката Србије, 2004, 63, 84. Владимир Мако, Нова поетика форме, каталог самосталне изложбе у Централном дому архитеката у Москви, издавач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2007.

Најзначајнија реализована дела: Галерија слика Опово (са М. Бербаков), 1970. Затвор за странце у Падинској Скели, 1983. Командно-оперативни центар МУП-а у Београду, 1983. Храм Христа спаса у Приштини, 1993, (незавршен), Пословна зграда у Кнеза Михаила 30 (са С. Рајовић.), Београд, 1995, (ентеријер по пројектима седам архитеката без сагласности аутора), Меморијални дом на Равној Гори, 2000. Стамбена зграда у Стојана Протића 16, Београд, 2005. Палата “Зора” угао Макензијеве и Кнегиње Зорке, Београд, 2005, (ентеријер и бруталне измене организма зграде урадио “Колинг” без сагласности аутора). Учествовао са оригиналним радовима на четири научна и стручна скупа. Аутор 48 изведених дела и 4 патента – конструктивна система градње. Добитник преко 50 награда на домаћим и межународним конкурсима из области архитектуре и урбанизма. Најзначајније изложбе: Салон архитектуре, Београд, 1975; Салон 1982; Салон 1993; Салон 2006; Салон 2008; Москва 1998; Милано 1991; VIII Бијенале светске архитектуре, Венеција 2003; Берлин 2003., Варшава (самостално по позиву САРП-а) 2004; Познањ (самостално) 2005; Париз 2006; X бијенале архитектуре, Праг 2007; Паралеле и контрасти - српска архитектура 1980 – 2005, МПУ, Београд 2007; Нова поетика форме, (самостално по позиву), Централни дом архитеката, Москва 2007. Ожењен, има два сина, Војислава и Драгослава.

 

SPASOJE KRUNIĆ, Corresponding member of Academy of Engineering Sciences of Serbia (AINS) since 2007, was born on 22nd October 1939 in Nikšić, as the son of Vojislav and Jelena (born Kokolj). He graduated from general high school in Obrenovac in 1958 and from Belgrade University’s Faculty of Architecture in 1968. He worked as project designer and chief of department at Communal Housing institute of Novi Bečej in the period 1068-1970 and project designer at Urbanism institute of Zrenjanin in 1970. He was senior designer at Belgrade building and development institute from 1970 to 1985. He worked as a free artist from 1985 to 1995. In 1995, he became university lecturer then in 1998 assistant professor and in 2000 professor at Faculty of Architecture at Belgrade University. He was chief of department of Architecture and Urban Design at Belgrade University’s Faculty of Architecture in 2001-2002. He gave lectures on architecture at Architecture faculty of Warsaw in 2004 and Serbian society Sveti Sava in Prague in 2007. He has been a member of Association of Architects of Serbia (SAS) and Belgrade Architect’s Society (DAB) since 1968, and a member of Association of artists of applied arts and design of Serbia (ULUPUDS) since 1971. He was a member of editorial staff of Club of young architects (KMA) in period 1960-1965. He was editor for a catalogue for the exhibition “Serbian architecture in 20th century” held in Cultural center of Serbia in Paris, and book “Medieval monasteries and churches in Serbia” in 2006. He was the President of the Executive board of the City council of Belgrade from 1997 to 2000, and Vice-President of the Government of Republic of Serbia in period 2000-2001. He was commissioner of the Serbian pavilion at 10th International Biennale of Architecture in Venice in 2006. He received numerous awards and acknowledgements: Diploma of meritorious citizen of Kraljevo, 1983; “October award” of the City of Belgrade, 1984; Diploma of May Salon of ULUPUDS in 1985 and 1995; Medallion of ULUPUDS in 1984, 1988, 1991 and 1992; Grand-prix of Serbia for applied arts and design, 1991; Gold badge of Cultural and educational society of Serbia, 1991; “Golden link” of Belgrade, 1992; “Borba” prize for architecture in 1996 and 2001; Grand-prix of Association of Architects of Serbia, 1999; Annual award of Association of Architects of Serbia in 2001.

He was the author (together with M. R. Perović) of “Nikola Dobrović, eseji, projekti, kritike”, Faculty of Architecture, Belgrade, 1998. Bibliography: Rešenje spomen parka u Kraljevu, Arhitektura urbanizam, no. 61-62, Belgrade, 1970, 134; Miodrag Jovanović, U selu Opovu, NIN 10th Jan 1971, 47; D. Popović, Granice aktuelnosti, Politika, 27th Feb 1982; Tokovi neimarstva, NIN 14th Mar 1982, 39; Darko Popović, Vrednost nasleđa, NIN 2nd Jan 1983, 32-33; Darko Popović, Ispred vremena, NIN 16th Oct 1983, 37-38; Među najboljima – najbolji, Politika 17th Oct 1984, 10; Mihailo Mitrović, Palata za sva vremena, Politika 3rd Jun 1989; Salon, 1975; Salon, 1982, 72; Salon, 1993, 9; A. Milenković, Arhitektura horiyonti vrednovanja, Naučna knjiga 1988, 117, 121; I. Štraus, Arhitektura Jugoslavije 1945 – 1990, Sarajevo, 1991, 200-201; (Photographs of Business building in Knez Mihailova Street) Forum, no.31, pub. SAS, Belgrade January 1995; Mihailo Mitrović, Tumači svog vremena, Politika 16th Mar 1996; Dame i gospodo, Forum, no.34, pub. SAS, Belgrade 1996, 14; D. Milašinović Marić, Ubedljivost stava, Glas javosti 31st Mar 2000; M. H. Jeftić, Moć kamenih zidova, NIN 14th Feb 2002, 44-45; D. Milašinović Marić, Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda, Belgrade 2002, 26, 70; Arhitektura i urbanizam, no.10, 2002, 56, Annual award of Association of Architects of Serbia; M. Perović, "Architecture in Serbia: On the threshold of the Third Millennium", Architecture in Greece (Athens) No. 34, 2000, 18-20; В. Н. Белусов, Современая архитектура Сербии, 2000, 123; M. Perović, Srpska arhitektura 20. veka, pub. Faculty of Architecture, Belgrade, 2004; The Phaidon Atlas Of Contemporary World Architecture, London, 2003, 613 (for the period 1998-2003, showing projects from 75 countries; Memorial house on Ravna Gora was the only work from Serbia and Montenegro); Tadeusz Barucki, World architects about architecture, Kanon, Варшава, 2005, 348; Vladimir Nikolaevič Belousov, Putešestvije po srpskoj arhitekturi, Association of Architects of Serbia, 2004, 63, 84; Vladimir Mako, Nova poetika forme (catalogue of exhibition in Central house of architects in Moscow), publisher: Faculty of Architecture, Belgrade, 2007. The most important realized projects: Art gallery in Opovo (with M. Berbakov), 1970; Prison for foreigners in Padinska Skela, 1983; Ministry of police headquarters in Belgrade, 1983; The Church of Christ The Salvation in Priština, 1993 (unfinished); Business building at 30 Knez Mihailova Street (with S. Rajović), Belgrade, 1995 (interior designed by seven other architects without authors’ approval); Memorial House on Ravna Gora, 2000; Residential building at 16 Stojana Protića Street, Belgrade, 2005; Business palace “Zora”, corner of streets Makenzijeva and Kneginje Zorke, Belgrade, 2005 (interior design and brutal changes in organism of the building done by “Koling” without authors approval). He participated, with original works, in four academic and professional conferences. He is the author of 48 realized projects and 4 patents – building construction systems. He received more than 50 awards in domestic and international architecture and urban design competitions. Most significant exhibitions: Salon of architecture, Belgrade, 1975; Salon 1982; Salon 1993; Salon 2006; Salon 2008; Moscow 1998; Milan 1991; VIII Biennale of Architecture, Venice 2003; Berlin 2003; Warsaw (personal exhibition by invitation of SARP) 2004; Poznan (alone) 2005; Paris 2006; X Biennale of architecture, Prague 2007; Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980-2005 (Parallels and contrasts – Serbian architecture from 1980 to 2005), Museum of applied arts, Belgrade 2007; New poetics of form (personal exhibition by invitation), Central house of architects, Moscow 2007. He is married and has two sons, Vojislav and Dragoslav.