scanВАСКРСИЈА ЈАЊИЋ, дописни члан АИНС од 2007. године, је рођен 30. априла 1944. године у селу Ламовита, СО Приједор, Република Српска (БиХ). Основну школу је завршио у родном и суседном месту, а средњу пољопривредну школу је завршио у Бањалуци, 1964. године. Све разреде основне и средње школе завршио је са одличним успехом. На Пољопривредни факултет, Београд, ратарски одсек, уписао се школске 1964/1965. Факултет је завршио у оптималном року са просечном оценом 9,53 и оценом десет на дипломском испиту. За постигнути успех у студијама три пута је награђен за Дан републике, а 1967. године за изванредан успех у студијама (просечна оцена 9,88) добио је Априлску награду од Универзитетског одбора Савеза студената. За време студија, од друге године студија, био је стипендиста Универзитета у Београду.

Одмах после завршетка факултета уписао се на последипломске студије (магистратура) на групи Фитофармација Пољопривредног факултета у Београду. Испите на последипломским студијама положио је са просечном оценом 10. Магистарски рад одбранио је 29. септембра 1970. године. Магистарске студије завршио је за краће од две године и тако постао први магистар фитофармације у бившој Југославији, са 26 година старости. Одмах после завршетка факултета, од 4. децембра 1968. године, запослио се у Заводу за пестициде Института за примену нуклеарне енергије у пољопривреди, ветринарству и шумарству (ИНЕП) Земун. У току 1969. године завршио је школу за обуку кадрова у руковању радиоактивним изотопима у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич” у Винчи, где је за показан успех награђен од Управе школе. Taкође, завршио је курс за употребу аутоматске јоноизмењивачке хроматографије у анализи аминокиселина који је одржан у Бекману, у Минхену. Године 1975. на Пољопривредном факултету, Београд, одбранио је докторску дисертацију. Марта 1971. године изабран је за асистента. За научног сарадника је изабран априла 1976. године, за вишег научног сарадника јула 1981. године, а за научног саветника марта 1987. године у својој 43 години. За редовног професора Универзитета изабран је 1992. године.

Учествовао је у разним облицима наставе на Пољопривредном факултету у Београду, на Одсеку за заштиту биља и прехрамбених производа, на редовним и последипломским студијама. Био је ментор, коментатор или члан за одбрану 40 дипломских радова, 20 специјалистичких радова, 15 магистарских теза и 15 докторских дисертација. Сада руководи или учествује у својству члана, израдом 5 магистарских теза и 6 дисертација.

Проф. др Васкрсија Јањић био је руководилац бројних пројеката које су финансирале различите институције. У периоду 1996-2000. године био је руководилац највећег пројекта којег је финасирало Министарство за науку и технологију Владе Републике Србије – „Агробиолошка, биохемијска и екофизиолошка проучавања у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству (12Е05)”. Из проблематике пројекта за време његове реализације 24 сарадника је завршило своје магистарске тезе, а 23 докторске дисертације. Био је руководилац два међународна пројекта која је финансирало Министарство пољопривреде САД. За пројекат „The fate and effect of herbicides in vegetable crops (FG-YU-132)” који је реализован у периоду 1968-1973. Институт је добио признање Владе САД. Руководио је и пројектом „Complex examination of herbicides in maize, sunflower and soybean crops” који је реализован у периоду 1980-1988. године за Министарство пољопривреде САД.

У свом досадашњем раду публиковао је око 396 библиографских јединица, од којих је 216 објављено у домаћим и међународним часописима и зборницима, 180 саопштено на домаћим и међународним научним скуповима, 5 поглавља у монографијама међународног значаја и 30 књига и монографија. Укупан обим објављених књига износи 8500 страница.

Организовао је 30 научних скупова у својству председника организационог одбора из проблематике којом се бави, а у припреми 15 скупова је био члан програмског одбора.

Члан је редакционих одбора или Издавачких савета пет националних часописа. Председник је Херболошког друштва Србије и члан Друштва за заштиту биља Србије, Друштва биолога Србије, Друштва за физиологију биљака Србије и Европског друштва за проучавање корова (EWRS). Био је председник Научног већа и директор Института у периоду 1988-2002. године, као и члан Одбора за биологију, Одбора за заштиту животне средине, Одбора за биотехнологију, Одбора за биологију и биотехнологију МНТ, а сада је члан Матичног научног одбора за биотехнологију Министарстава науке.

Редован је професор на предмету Фитофармација на Пољопривредном факултету у Бањалуци (од 1993. године) и редовни члан Академије наука и умјетности Републике Српске (од 1997. године). Добитник је Октобарске награде за науку града Београда и Октобарске награде за науку Земуна.

 

VASKRSIJA JANJIĆ, corresponding member of AESS from 2007., was born on April 30, 1944 at Lamovita, Prijedor municipality, the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). He attended elementary school in his own and another neighbouring village, and in 1964 graduated from the agricultural school in Banjaluka with top grades. He enrolled at the Department of Field Crops of the Faculty of Agriculture, University of Belgrade, in the academic year 1964/1965 and graduated after at optimal time with an average grade of 9.53 and top grade (10) in the degree finals. For performace as a student, he was awarded three times with the Republic Day Prize and in 1967 with the April Award of the Students’ Association University Council. From his second year he held a scholarship of the University of Belgrade.

After graduation, he enrolled in a post-graduate programme at the Department of Phytopharmacy of the Faculty of Agriculture in Belgrade and completed the studies with the average top grade of 10. He presented and defended an MSc thesis on September 29, 1970 after less then two years on the programme, thus becoming the first Master of Science in phytopharmacy in the former Yugoslavia at the early age of 26. He was employed at the Department of Pesticide Research of the Institute for the Application of Nuclear Energy in Agriculture, Veterinary Medicine and Forestry (INEP) in Zemun immediately after graduation on December 4, 1968. In 1969, he completed a training course for handling radioactive isotopes at the Boris Kidrič Institute of Nuclear Sciences at Vinča, and was awarded by the school management for achievements. A year later, he also completed a one-month course in automatic ion exchange chromatography for amino acid analysis at Beckman, Munchen. In 1975, he successfully presented a PhD thesis and earned the doctoral degree. He was appointed as an assistant in 1971, elected as science associate in April 1976, as senior science associate in 1981 and as science adviser in 1987 at the age of 43. He received professorship in 1992. He has participated in various forms of undergraduate and postgraduate training courses at the Department of Plant and Foodstuffs Protection of the Faculty of Agriculture, Belgrade, and has been mentor, co-mentor or committee member on 40 graduation and 20 specialist theses, as well as 15 MSc and 15 PhD theses. Currently he is either mentor of committee member for 5 MSc and 6 PhD theses.

Prof. Dr Vaskrsija Janjić has so far headed several projects financed by various republican and federal institutions. Over the 1996-2000 period, he headed the largest in scope project of the Ministry of Science and Technology of the Republic of Serbia: „Agrobiological, biochemical and ecophysiological research in field crop, vegetable, fruit and vine growing (12E05)“. In the course of that project, 24 collaborators had completed their MSc theses and another 23 their PhD theses. He also headed two international projects financed by the U.S. Department of Agriculture: „The fate and effect of herbicides in vegetable crops (FG-YU-132)“ in 1968-1973 and „Complex examination of herbicides in maize, sunflower and soybean crops“ in 1980-1988, and the former received recognition by the U.S. government.

His bibliography includes 396 items so far, of which 216 are articles published in domestic and foreign journals and books of proceedings, 180 are review lectures given at various domestic and international research symposia, 5 are chapters in monographs of international relevance and 30 are other monographs and books. The volume of his published books is about 8500 pages. Prof. Janjić has been president of the organizing committees of 30 science conferences in his own field of research and member of the programme committees of another 15 conferences. He is member of the editorial boards of five national journals. He is President of the Serbian Weed Science Society and member of the Serbian Plant Protection Society, Association of Biologists and Serbian Plant Physiology Society, and member of the European Weed Research Society (EWRS). He was President of the Research Council and Institute Director over the period 1988-2002, as well as member of the Biology Council, Environmental Protection Council, Biotechnology Council, and Biology and Biotechnology Council of the Ministry of Science and Technology, and is currently member of the Main Science Board for Biotechnology of the Ministry of Science. He has been full professor of phytopharmacy at the Faculty of Agriculture in Banjaluka since 1993, and full member of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska since 1997. He has also been awarded the October Prize for Science of the City of Belgrade and October Prize for Science of Zemun Municipality.