Ненад Л. Игњатовић, дописни члан АИНС од 2012. године, научни саветник и професор, рођен је 1967. године у Смедеревској Паланци, Србија од оца Лазара и мајке Вјере. Основну (1982. год.) и средњу школу (1986. год.) завршио је у Великој Плани, током које је освојио златну медаљу за остварене резултате на савезним такмичењима Југославије, Науку младима.

Дипломирао је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 1994. године. Магистрирао је 1996. године и докторирао 2001. на истом.       Звање научни сарадник стекао је 2002., виши научни сарадник 2005. и научни саветник 2010. године у Институту за нуклеарне науке „Винча“. У звање професора по позиву изабран је 2007. године на Медицинском факултету у Нишу.

Током рада на шумарском факултету 1995/96. године своја истраживања усмера у правцу добијања лепкова за дрво из биообновљивих извора а као резултат тога произилази патент за који је добио златну медаљу од стране проналазача и иноватора Југославије 1997 године. Од марта 1997. године до сада, запослен је у Институту техничких наука Српске академије наука и уметности као истраживач у области науке о материјалима. Своје истраживачке активности усмерава у правцу развоја тада нове научне дисциплине, биоматеријала а у оквиру науке о материјалима. 2001. године од стране Привредне коморе града Београда добио је награду за најбољу докторску дисертацију.

Од 2001. године до данас је гостујући предавач у Истраживалкој станици Петница на програмима иновације знања са младим талентима у области биоматерија коју је 2001. године увео као нову истраживачку дисциплину. Током 2005. године боравио је на Универзитету у Оксфорду, на Одељењу за материјале у групи за полимере и биоматеријале. На основу постигнутих и публикованих резултата из области биоматеријала за реконструкцију коштаног ткива 2008. године добио је награду града Београда за природне и техничке науке. Професор је на докторским студијама из области биомедицинског инжењерства на Универзитету у Београду (Мултидисциплинарне студије) од 2010. године. На Медицинском факултету у Нишу предмет ткивно инжењерство на докторским студијама предаје од 2012. године.

Аутор је или коаутор 3 патента а у периоду од 1999. до 2004. године био је творац 2 нове технологије и 2 нова производа, уведених у праксу и комерцијалну производњу.

До сада био је уредник 11 зборника радова домаћих и међународних конференција и коуредник 1 међународне монографије. Као аутор или коаутор објавио је (децембар 2012.) преко 250 научних радова различитих категорија од којих се у бази SCOPUS налази 64 (највише категорије), који су цитирани преко 750 пута.

Члан је председништва Друштва за истраживање материјала Србије, члан Друштва физико-хемичара Србије а у периоду 2002-2012. година председник научног и организационог одбора Конференција младих истраживача „Наука и инжењерство нових материјала“. Био је члан организационих одбора више међународних Конференција (Balkan Phisical Union 2006, Turkey;  International Congress on Ceramics 2008,  Italy итд.). Члан је уређивачког одбора часописа Техника – Нови материјали.

 

 

 

 

 

 

Nenad L. Ignjatović, cooresponding member of the Academy of Engineering Sciences of Serbia since 2012, Principal Research Fellow and Professor, was born on October 12, 1967, in Smederevska Palanka, Serbia, into the family of Lazar and Vjera Ignjatović. He completed pri

mary school in 1982 and grammar school in 1986 in Velika Plana. During grammar school, he won a gold medal for his achievements at the national competition Science to Young People.

He received the BSc. degree in 1994, the MSc. degree in 1996, and the PhD degree at the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade in 2001. He was elected a Research Associate in 2002 and a Senior Research Associate in 2005. Nenad  Ignjatović holds the position of Professor at the Medical School of the University of Niš since 2007. Dr. Ignjatović was elected Principal Research Fellow in 2010.

While working at the Faculty of Forestry 1995/96 his research was focused towards obtaining wood glue from bio-sources, which resulted in a patent for which he was awarded a gold medal by the Yugoslav Society of Inventors and Innovators in 1997. Since March 1997 until the present has been employed at the Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts as a researcher in the field of materials science. His research activities have been focused on the development of the relatively new scientific discipline within Materials Science: Biomaterials. He was awarded for the best PhD thesis in 2001 by the Belgrade Chamber of Commerce.

Since 2001 until the present, he has been a visiting lecturer at the Petnica Science Centre on knowledge innovation programs with young talents in the field of biomaterials, introduced in 2001 as a new research discipline. He was an Academic Visitor at the Oxford University, Department of Materials in 2005. Based on achieved results in the field of biomaterials, namely in bone tissue reconstruction, he received the Belgrade City Award for natural and engineering sciences in 2008. He is a professor at doctoral studies in the field of biomedical engineering at the University of Belgrade (Multidisciplinary Studies) since 2010.

He is the author or co-author of three patents, while in the period between 1999 and 2004 he was the creator of two new technological procedures and two new products introduced into practice and commercial production.

He is also the editor of eleven conference proceedings and co-editor of an international monograph. As an author or coauthor, he published (until December 2012) more than 250 scientific papers falling into various categories; out of them, 64 can be found in SCOPUS database and they have been cited more than 750 times.

Ignjatović is a member of the Presidency of the Materials Research Society Serbia. Between 2002 and 2012 he was the President of the Organizing and Scientific Committee of Young Researchers Conferences "Science and Engineering of New Materials". He was a member of the organizing committees of several international conferences (Balkan Phisical Union 2006, Turkey; International Congress on Ceramics 2008, Italy etc.).

He is a member of the editorial board of the journal Тechnique New Materials.